Ja deze vraag is op zich niet moeilijk te beantwoorden. De Landsontvanger zorgt ervoor dat de vorderingen die het Land heeft op zijn burgers en/of bedrijven ook daadwerkelijk, zonder uitzondering, worden geïncasseerd. De Landsontvanger beschikt over een serie dwangmiddelen om hen die niet vrijwillig aan hun betalingsverplichting richting de Landsontvanger voldoen, burgers en/of bedrijven, aan hun verplichting te laten voldoen. Dit door middel van het opleggen van boete, beslag, uitwinning en in geval dat een bedrijf verschuldigd blijft, beslag op de privébezittingen van de bij dat bedrijf verantwoordelijke personen.
Toch schijnt de Landsontvanger in vele gevallen hier geen gebruik van te maken. Met name bij (overheids)bedrijven, die gewoon de door hen als tussenpersoon ontvangen gelden van derden - zoals loonbelasting en omzetbelasting - welke zij dienen af te dragen, aanwenden als zijnde eigen geldmiddelen van het bedrijf, hetgeen in feite frauduleuze handelingen zijn; dus diefstal.
Dit terwijl de Landsontvanger de mogelijkheid heeft om daarvoor de directie van het bedrijf, de boekhouder en zelfs, voor de loonbelasting, de loonadministrateur persoonlijk aansprakelijk te stellen. In hoeverre de Landsontvanger van deze bevoegdheid gebruikmaakt bij het particuliere bedrijfsleven is mij niet duidelijk; in ieder geval gebeurde dit wel onder de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao, voorganger van de huidige Landsontvanger.
Het is evenwel duidelijk dat de Landsontvanger deze maatregelen bij overheidsbedrijven en aan de overheid gelieerde bedrijven achterwege laat, gezien de kwijtschelding van miljoenen guldens - schulden die echt niet in één maand, of in één jaar zijn ontstaan - en waarop niet tijdig is gereageerd op het feit dat niet of te weinig is afdragen van de door het bedrijf geïncasseerde bedragen; waarbij dus de Ontvanger de ter beschikking staande dwangmiddelen niet heeft ingezet. Zijn deze dwangmaatregelen er dan alléén voor de private sector?
Wim van Vark,
Curaçao

ADBrief 800

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.