Trona mag blijven, maar dient aan strikte instructies te voldoen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het hoofd van de Landsontvanger, Alfonso Trona, mag aanblijven maar zijn bewegingsruimte als topambtenaar van de belastingdienst wordt wel flink aan banden gelegd.

F01 Ontvanger SOABEn voor de groep belastingplichtigen die tot voor kort profiteerden van een bevoordeelde behandeling, zoals gebleken uit internal audits door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), geldt dat het feest voorbij is: voor zowel zakelijke klanten als voor particulieren wordt een ‘rekenmodel’ opgesteld op basis waarvan de betalingscapaciteit ten behoeve van een belastingbetalingsregeling ‘op objectieve wijze kan worden vastgesteld’. Geen willekeur meer dus.

Sinds het aantreden van het kabinet-Pisas in juni 2021, met Javier Silvania (MFK) als minister van Financiën, zijn door Soab binnen de Landsontvanger diverse internal audits uitgevoerd. Het doel van deze audits was en is om vast te stellen of de interne beheersingsmaatregelen binnen de Ontvanger toereikend zijn om de organisatiedoelen te realiseren als ook dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd.

In een brief van de minister aan Trona, waar Antilliaans Dagblad inzage in heeft gehad, wordt erop gewezen dat uit de zes rapporten die tot nu toe zijn opgesteld blijkt dat ‘ernstige tekortkomingen’ zijn geconstateerd aan het stelsel van interne beheersingsmaatregelen binnen de organisatie, ‘waarvoor u verantwoordelijk bent’.

De eerste rapporten rond het invorderingsproces van belasting- en premieschulden zijn in december 2022 aan Trona voorgelegd in het kader van hoor- en wederhoor. ,,Derhalve heeft u sinds december 2022 kennis van de geconstateerde tekortkomingen. Ik heb helaas moeten vaststellen dat deze door Soab gerapporteerde bevindingen meer dan een jaar later nog niet hebben geresulteerd in een verbeterplan.”

Mede gezien de ook nieuwe bevindingen uit de internal audits met betrekking tot de verstrekking van voorschotten aan bepaalde belastingplichtigen is het volgens Silvania ‘evident dat de hiaten in de interne beheersing op zo kort mogelijke termijn moeten worden verholpen’.

In het schrijven aan Trona staat met zoveel woorden: ,,De ernst van de bevindingen doet afbreuk aan het aanzien van de belastingdienst als instituut en kan bij het publiek twijfels oproepen over de integriteit van de organisatie. Deze situatie heeft ook zijn weerslag op de medewerkers van de belastingdienst, wat voor mij onacceptabel is.”

Omdat verbeteracties van Trona zelf als diensthoofd uitblijven en ‘gezien mijn ministeriële verantwoordelijkheid voor de belastingdienst’, geeft Silvania de Landsontvanger een reeks instructies. De eerste is dat Trona binnen twee weken een verbeterplan moet hebben opgesteld voor alle bevindingen welke door Soab zijn gerapporteerd sinds medio 2021.

Het verbeterplan zal door de overheidsaccountants van Soab worden beoordeeld en dient concrete acties te bevatten met hieraan gekoppelde implementatiedata. ,,Nadat de beoordeling van het verbeterplan door Soab heeft plaatsgevonden, rapporteert u maandelijks aan mij over de voortgang van de implementatie van de verbeteracties.”

Verder blijft het eerder door de Ontvanger genomen besluit om met ingang van 1 januari 2024 geen voorschotten op restituties meer te verstrekken van kracht. Uiterlijk 31 mei 2024 zijn betalingsregelingen getroffen met alle personen die een voorschot hebben ontvangen welke (nog) niet is verrekend met een te ontvangen restitutie.

Zoals gesteld, wordt voor zowel zakelijke als voor particuliere belastingplichtigen een rekenmodel opgesteld op basis waarvan hun betalingscapaciteit ten behoeve van het wegwerken van een belastingschuld op objectieve wijze kan worden vastgesteld. Het rekenmodel wordt ter goedkeuring aan de sectordirecteur Fiscale Zaken voorgelegd. Dit rekenmodel wordt vervolgens ‘uniform door de invorderaars toegepast’ en de uitkomst van het rekenmodel wordt gedocumenteerd in het invorderingsdossier.


Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een
online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.