1.273 Koraalkolonies op bouwlocatie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De uitbreidingsplannen van Baoase Luxury Resort, waar deze krant dinsdag als eerste over berichtte, bestaat uit 2.007 m2 uit zee aan te winnen land waarop negen nieuwe accommodaties moeten verrijzen. De exacte locatie is gelegen aan de oostzijde van het huidige terrein. Op de voorwaarde dat de benodigde vergunningen worden verleend, zal de baai aan deze zijde voor een deel worden gedempt, en voorzien worden van een uit rotsblokken bestaande wal, ter bescherming van de nieuwe oever. Dit alles blijkt uit de inhoud van de vergunningsaanvraag die bij Domeinbeheer ter inzage ligt en die door het Antilliaans Dagblad is bestudeerd.

F01 Baoase 1In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, ligt de vergunningsaanvraag nog tot en met 14 mei ter inzage bij Domeinbeheer in Scharloo. Diezelfde deadline geldt voor het inbrengen van een zienswijze.

De vergunningsaanvraag is op 13 december vorig jaar door Flamingo Ontwikkelingsmaatschappij - ten gunste van Baoase - ingediend bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), nadat er zo’n 1,5 jaar eerder al een Letter of Intent is ondertekend door Flamingo en VVRP. In een door minister Charles Cooper (MFK) ondertekende brief van 22 december afgelopen jaar vervolgens, wordt er in principe positief gereageerd op de plannen. ,,Allereerst zij opgemerkt dat het Land Curaçao een potentiële duurzame ontwikkeling van het gebied nog steeds toejuicht en als een kernwaarde acht, met een bijzondere nadruk op de ecologische en natuurlijke en culturele dimensie van de beoogde, toerisme gerelateerde, ontwikkeling”, is onder meer in de brief te lezen.

Verder noemt Cooper, in zijn brief aan Flamingo, waar de ontwikkelaar allemaal aan moet voldoen. Zoals het beschikken over de volgende vergunningen: een aanleg- en bouwvergunning op grond van de Bouw- en Woningverordening, een vergunning op grond van de Landsverordening Maritiem Beheer, en een ontheffing op grond van de Rifbeheerverordening, met inachtneming van de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming. Ook moet de ontwikkelaar de beschermde status van de Spaw (Specially Protected Areas and Wildlife)-koraalsoorten (Orbicellafaveolata en Acropora palmata) in en rondom het projectgebied in acht nemen.

Het lokale onafhankelijke milieuadviesbureau EcoVision heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en de aard van het aanwezige koraal op de door Baoase beoogde bouwlocatie en in een bufferzone van 20 meter daar omheen. Een van de GMN-criteria is dat op een locatie waar een constructie in zee wordt aangelegd, de koraalbedekking de 5 procent niet mag overschrijden. In alle door EcoVision onderzochte kwadranten binnen de bouwlocatie is de koraalbedekking echter hoger; tussen 6,63 en 7,45 procent.

Onderzoek naar koraal bij Baoase
Tijdens het onderzoek zijn er in totaal 1.273 koraalkolonies waargenomen. Hiervan valt er een soort onder de bescherming van het Spaw-protocol, 678 waargenomen koraalkolonies zijn aangemerkt als ‘kritisch bedreigd’ en de overige kolonies worden betiteld als ‘overige koralen’.
Op basis van de uitkomsten van haar onderzoek, heeft EcoVision zelf drie alternatieve scenario’s aangedragen. Die houden alle drie een kleinere landaanwinning in, en zijn zo vormgegeven dat ze minder impact hebben op het aanwezige koraal.

Domeinbeheer laat aan deze krant weten dat de ontwikkelaar niet heeft gekozen voor een van deze alternatieven. In plaats daarvan is het oorspronkelijke ontwerp zodanig aangepast dat het talud van de oeverbescherming steiler is geworden. Dit betekent dat de ‘teen’ meer landinwaarts is komen te liggen. Hierdoor wordt volgens Domeinbeheer het gebied van de koralen meer ontzien dan eerder het geval was.
In de vergunningsaanvraag stelt Flamingo (lees: Baoase) een compensatieplan ten behoeve van het koraal voor. Op de eerste plaats wil men 250 koralen ‘zorgvuldig verplaatsen’, waarbij er speciale aandacht is voor grotere koralen en beschermde/bedreigde soorten. Men denkt deze klus te kunnen klaren binnen 7 tot 12 dagen. Daarnaast verbindt Baoase zich voor 5 jaar aan de oprichting en exploitatie van een ‘coral nursery’, waar nieuw koraal gekweekt wordt.

Over het eerste deel van het compensatieplan laat EcoVision zich kritisch uit: ,,Het verplaatsen van koralen is gespecialiseerd werk dat bijzonder tijdsintensief is. De kans dat dit volledig slaagt voor alle koralen is zeer gering”, is te lezen in hun rapport.
Ook heeft het adviesbureau stilgestaan bij de twee manieren die er grofweg mogelijk zijn om land aan te winnen. Dit kan via zee, vanaf een barge, of via land. ,,De ankers van de barge kunnen schade veroorzaken aan het rif”, zo stelt EcoVision. Een van tevoren vast te stellen ankerplan zien zij daarom als essentieel. Omdat bij landaanwinning via land ankerschade is uitgesloten, heeft deze methode de voorkeur van het adviesbureau. Inmiddels is bekend dat Baoase hier ook voor heeft gekozen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.