Hogere omzet maar lager resultaat na verhuizing naar nieuw pand

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) was er in 2022 ten opzichte van 2021 sprake van een toename in de omzet van circa 9 procent (tot 15,7 miljoen).

soabDit was met name het gevolg van verschillende ondersteuningsopdrachten inzake de uitvoering van de Landspakketten, trajecten ter verbetering van het financieel beheer en initiatieven ter verhoging van de belasting compliance en optimalisering van het functioneren van de Belastingdienst.
Het Antilliaans Dagblad leest dit in het jaarverslag 2022. Raymond Faneyte was gedurende het gehele verslagjaar de voorzitter van de raad van bestuur (RvB) en tevens het enige bestuurslid. Anne-Marie van der Horst is (tijdelijk) voorzitter van de raad van toezicht (RvT). De RvT heeft een externe accountant, BDO, opdracht gegeven om de jaarrekening te controleren.
De personeelskosten namen toe met circa 8 procent (tot 10,6 miljoen). Dit wordt volgens Soab met name veroorzaakt door een uitbreiding in het personeelsbestand alsook hogere kosten voor opleidingen en training. ,,Deze kosten zijn noodzakelijk in het kader van permanente educatie en continue professionalisering van onze medewerkers.”
De kosten voor het inhuren van personeel stegen vorig jaar met circa 86 procent (tot bijna 1,7 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door een toename gedurende 2022 in de inzet ten behoeve van verschillende ondersteuningstrajecten in het kader van de uitvoering van het Landspakket van Curaçao alsook ter ondersteuning van de uitvoeringscapaciteit - met name op juridisch gebied - van de verschillende ministeries van Curaçao.
De overige kosten in 2022 zijn circa 16 procent hoger dan in 2021. Dit komt vooral door hogere huisvestings- en kantoorkosten als gevolg van de verhuizing naar en de inrichting van het nieuwe kantoorpand aan de Asteroïdenweg. Al met al werd er onderaan de streep 184.000 gulden verdiend, terwijl dat over het jaar daarvoor, 2021, nog 684.000 gulden was.
In 2022 heeft Soab in totaal ruim 94.000 productieve uren geleverd aan klanten. Deze klanten betreffen bij wet de overheden van de Landen Curaçao en Sint Maarten en daarnaast de overheidsgelieerde entiteiten binnen de Dutch Caribbean.
De budgetten ten behoeve van controle, advies en ondersteuning van de overheden van de landen Curaçao en Sint Maarten worden vastgelegd in de auditplannen, waarin op hoofdlijnen de invulling van het budget door Soab wordt aangegeven.
Naast de opdrachten die binnen het auditplan vallen, worden ook overige opdrachten uitgevoerd aan met name overheidsgelieerde entiteiten en aan ministeries voor zover het opdrachten betreffen die niet vooraf in het auditplan waren opgenomen. Soab valt functioneel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën, maar levert haar diensten aan alle ministeries.
Ten behoeve van het auditplan Curaçao zijn ruim 57.500 uren geleverd. Meer dan 8.900 uren zijn geleverd ten behoeve van het auditplan Sint Maarten. In totaal is er aan ongeveer 280 opdrachten gewerkt in 2022. Deze opdrachten zijn onder te verdelen in assurance-opdrachten, aan assurance verwante opdrachten, adviesopdrachten en overige opdrachten. De overige opdrachten betreffen onder meer bijzondere onderzoeken, (financiële) analyses, procesbeschrijvingen, IT- en HR-gerelateerde diensten en overige ondersteuningsopdrachten.
Ook in 2021 is ‘anticyclisch geïnvesteerd teneinde onze pool van professionals gericht aan te vullen’, aldus het jaarverslag, opdat voldaan kon worden aan de groeiende en diverse vraag van onze klanten op met name Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten en Suriname.
Er zijn in totaal maar liefst 53 nieuwe collega’s aangetrokken (van wie 17 in vaste dienst, 9 inhuurmedewerkers en 27 voor diverse klantprojecten). Daarentegen hebben 24 medewerkers Soab in 2022 verlaten (van wie 12 in vaste dienst, 6 inhuurmedewerker en 6 medewerkers voor klantprojecten). Het totale personeelsbestand van Soab is hierdoor eind 2022 uitgekomen op 113. De meeste medewerkers hebben een hbo-diploma (hoger beroepsonderwijs) of een wo-diploma (wetenschappelijk onderwijs): 33 hbo’ers en 56 wo’ers.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.