SER ziet potentie wet online gaming maar wijst op noodzaak draagvlak

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gezien de ambitie van de regering-Pisas om de Curaçaose online kansspelindustrie te laten uitgroeien tot de ‘Next Big Thing’ verdient het aanbeveling ‘met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, transparantie en een stevige processuele inbedding’ het moderniseringstraject van de (online) gamingsector voort te zetten.

F00SER LOK online gamingDit schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een nieuw advies inzake de Ontwerplandsverordening op de Kansspelen (LOK). De regering mikt op allerlei ‘reële economische, fiscale, sociale en maatschappelijke voordelen’ die kunnen worden behaald, in de zin van onder andere méér inkomsten voor het Land en méér hoogproductieve banen voor de lokale bevolking.
Daarbij rekent het politieke bestuur alleen al voor (het resterende deel van) het dienstjaar 2023 met geschatte overheidsinkomsten ter waarde van 20 miljoen gulden voortvloeiende uit de LOK, terwijl de wet nog in het adviestraject zit en dus nog niet eens aan de Staten is aangeboden.

,,Randvoorwaardelijk voor het behalen van de beoogde voordelen is afstemming met alle betrokken partijen en belanghebbenden”, stelt de SER, die bestaat uit onder meer vertegenwoordigers van bedrijfsleven en vakbonden. ,,Dit zal een draagvlak vergrotend effect hebben”, doelend op vooral de stakeholders (waaronder bestaande vergunninghouders en trustkantoren), die juist onlangs nog - anoniem - hun ongenoegen uitten over de manier waarop Financiënminister Javier Silvania (MFK) op dit terrein tewerk gaat.

Nergens uit de geraadpleegde stukken, aldus de SER, blijkt op welke wijze zal worden ingezet op een ‘duurzaam publiek-privaat partnerschap’ om structureel invulling te geven aan een doeltreffende, resultaatgerichte en breed gedragen strategie met betrekking tot de online gamingsector, die op middellange en lange termijn reële garanties kan bieden voor het bestendigen en verder uitbouwen van de sector tot een significante pilaar van de Curaçaose economie.
,,Bovendien vraagt de SER zich af in hoeverre de keuze voor een volledige ‘overhaul’ van de gehele kansspelsector in één keer - en niet gefaseerd - vanuit doelmatigheidsoverwegingen verantwoord is. De SER staat vooralsnog sceptisch tegenover een dergelijke aanpak.”

Toch is het adviescollege een stuk milder dan eerder. Want de SER had al in mei 2021 op een eerdere versie van de ontwerp-LOK (van toenmalig MAN-minister Kenneth Gijsbertha) geadviseerd. De raad stelt nu vast dat de zittende minister dit advies van toen, zowel de daarin gedane inhoudelijke als procesmatige aanbevelingen, op belangrijke onderdelen heeft opgevolgd. ,,Hetgeen heeft geresulteerd in een aangepast wetsvoorstel dat in algemene zin onder meer een, naar objectieve maatstaven, neutraal en internationaal licentieregime beoogt te introduceren dat toepasbaar is op de gehele (fysieke en online) goksector.”
De SER staat ‘geheel achter het basisidee van regulering van de (online) kansspelsector op Curaçao’ middels centralisatie van het toezicht en invoering van een effectief handhavingsmechanisme. Naar het oordeel van de raad wordt daarmee voldaan aan enkele belangrijke randvoorwaarden die - indien goed doordacht en degelijk voorbereid, uitgevoerd en gehandhaafd - ‘aanzienlijk kunnen bijdragen aan de verbetering van het internationale imago en de reputatie en versterking van de identiteit van Curaçao als een volwassen, betrouwbare en gerespecteerde online kansspeljurisdictie’.

De SER-raad mag daarom, met de nodige voorzichtigheid, ervan uitgaan dat deze sector ‘in potentie kan uitgroeien tot een nog aantrekkelijker speler op de internationale markt voor online kansspelen met mogelijkerwijs een niet te onderschatten spin-off voor het eiland in fiscaal, economisch, sociaal en maatschappelijk opzicht’.

Waarborgen ‘gezond kansspelaanbod’ vanuit Curaçao
Bij het opstellen van de LOK-wet hebben de volgende doelstellingen in het belang gestaan ter waarborging van een ‘gezond kansspelaanbod’ vanuit Curaçao. Ten eerste: het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten zoals witwassen, oplichting, matchfixing en manipulatie van spelsoftware door waarborging van de integriteit van de organisator van het kansspel.

Op de tweede plaats: de bescherming van deelnemers aan kansspelen (consumentenbescherming), waaronder de garantie van een eerlijk spelverloop en eerlijke behandeling. Ten derde: het voorkomen en tegengaan van kansspelverslaving en de bescherming van kwetsbare personen. En tot slot: het waarborgen van de internationale reputatie van Curaçao als kansspelindustrie, met name de online kansspelen.
Met het verbeteren van de internationale reputatie van de (online) kansspelindustrie op Curaçao verwacht de minister een positieve stimulans te leveren aan de Curaçaose economie, namelijk versterking van de economische basis/uitbreiding en diversificatie van economische pilaren, inclusief werkgelegenheidscreatie; alsmede additionele inkomsten voor de overheid te genereren, door middel van heffing van vergunningsrechten. Vermoedelijk wordt dat bedoeld met de ‘Next Big Thing’, hoewel dit verder niet terugkomt in het SER-advies.

De SER vindt dat verhoging van de slaagkans van de modernisering van de gamingsector en een gunstige economische impact in reële termen mogelijk is indien: de bestaande economische basis (de huidige groep van zogenaamde sub-licentiehouders) zoveel mogelijk behouden wordt; de vergunninghouders zich in meerderheid onder toezicht laten plaatsen op Curaçao; en nieuwe partijen het besluit nemen om zich op Curaçao te vestigen.

,,In het licht daarvan wordt het van belang geacht indien een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen, enerzijds, de introductie van wet- en regelgeving voor behoud van een gezond en verantwoord kansspelaanbod op Curaçao en, anderzijds, de commerciële aantrekkelijkheid van de sector.”
De SER onderkent dat effectief toezicht hoogstnoodzakelijk is omdat de bedrijven een entertainmentproduct aanbieden dat mogelijk schadelijk kan zijn voor kwetsbare personen (minderjarigen, gokverslaafden) en dat gevoelig is voor financiële criminaliteit (fraude, witwassen).

,,Het potentieel van de sector om een substantieel marktaandeel te behouden en daarmee een bijdrage te leveren aan ‘s Landskas door middel van vergunningsrechten is sterk afhankelijk van de mate waarin Curaçao als jurisdictie aantrekkelijk blijft voor kansspelaanbieders.”
In dat kader waarschuwt de SER dat ‘het mogelijke vertrek van bonafide kansspelaanbieders naar andere jurisdicties een reëel risico vormt voor de door de minister beoogde voordelen die hij denkt te kunnen behalen uit de online kansspelsector’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.