Ministerie van Financiën verwacht professionaliteit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Financiën concludeert dat Selikor nog niet volledig heeft voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een volgende tranche.

F00Selikor en GMN kunnen beter Dat staat in de brief die Financiënminister Javier Silvania (MFK) naar het vuilverwerkingsbedrijf heeft gestuurd. Ook het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) wordt door Financiën aangesproken op het beter uitvoeren van de controles. Vooralsnog kan Selikor een tweede tranche van het voorschot liquiditeitssteun tegemoetzien van ruim 4,8 miljoen gulden. Dat is nodig voor de minimale exploitatielasten waaronder reguliere personeelskosten, onderhoud, reparatie, inhuur van (zwaar) materieel en aanschaf van onderdelen, maar ook voor het betalen van aannemers die door Selikor ingezet zijn bij de schoonmaak van woonwijken en hoofdwegen. Verder is de bijdrage bedoeld om de betalingsachterstand bij het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) te kunnen betalen.
Het ministerie van Financiën oordeelt dat Selikor zich wel meer heeft ingespannen in de afgelopen periode om de gemaakte afspraken na te komen. Maar, GMN en Financiën hebben er veel tijd en moeite in moeten steken om dit te bewerkstelligen. ,,Dit heeft te maken met het feit dat Selikor niet gewend is om verantwoording af te leggen, waardoor een cultuur is ontstaan dat het enkel opleveren van een (gecontroleerde) jaarrekening voldoende is”, aldus de brief. Daarin wordt vervolgd: ,,Trouwens de gecontroleerde jaarrekening is de laatste jaren niet altijd tijdig opgeleverd. Wij zijn overtuigd dat dit soort controletrajecten een cultuurverandering binnen Selikor zal stimuleren, waarbij Selikor proactief verantwoording zal afleggen aan haar stakeholders (in eerste plaats de Curaçaose gemeenschap).”
Om in aanmerking te komen voor de derde tranche moet Selikor aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Verder dient Selikor de besteding van de tweede tranche te verantwoorden. Naar het ministerie van GMN toe wordt opgemerkt: ,,Het ministerie dient erop toe te zien dat de controle op de uitvoering van de werkzaamheden door Selikor tijdig geschied om eventueel op tijd te kunnen bijsturen. Dit houdt onder andere in dat het ministerie van GMN meer in de actualiteit dient te controleren in plaats van achteraf. De uitvoering van waarnemingen ter plaatse door het ministerie van GMN in dit specifieke geval een efficiënt en effectief controlemiddel.”

‘Managementrapportages een must’
De tweemaandelijkse rapportages voldoen volgens GMN en ook Financiën aan de gestelde eisen. Maar over de financiële managementrapportages is het ministerie van Financiën niet tevreden. Financiën: ,,Selikor heeft zelf tijdens een vergadering te kennen gegeven geen managementrapportages te kunnen overleggen, omdat Selikor geen echte managementrapportages opstelt.” In plaats daarvan heeft Selikor haar financiële cijfers opgeleverd en is een aangepaste liquiditeitsprognose opgeleverd. Maar dat is niet voldoende: ,,Van een ervaren organisatie als Selikor mag verwacht worden dat gedegen managementrapportages worden opgesteld, zodat de leiding de organisatie nog efficiënter en effectiever kan sturen. Het ministerie van Financiën verwacht echte managementrapportages te ontvangen bij de aanvraag van de derde tranche. In genoemde managementrapportages dient ten minste de voortgang van het activiteitenplan te worden opgenomen inclusief eventuele (corrigerende) maatregelen ter realisatie van de doelstellingen en/of inhalen van achterstanden.”
Een andere opmerking wordt door Financiën gemaakt over de onduidelijkheid ten aanzien van de vrije storting van 2.000 kilo van particulieren. GMN legt uit dat het registratiesysteem van Selikor gebaseerd is op het gratis storten van 2.000 kilo gemeten over een jaar. Als een burger meer dan 2.000 kilo stort, dan brengt Selikor het volledig aantal gestorte afval over het betreffende jaar in rekening, omdat de burger dan als een onderneming beschouwd wordt. Financiën stelt: ,,Het mag niet zo zijn dat Selikor, wegens technische aspecten van hun registratiesysteem, een burger van het afgesproken voordeel weerhoudt. Zowel Selikor als het ministerie van GMN dienen met dit aspect rekening te houden om te voorkomen dat een burger op basis van onredelijke gronden wordt uitgesloten van het afgesproken voordeel, namelijk het gratis storten van 2.000 kilo afval.”
Volgens GMN heeft Selikor verder niet voldaan aan de voorwaarde om de twintig wijken maandelijks schoon te maken. Vijf prioriteit-wijken komen volgens het ministerie niet op de aangeleverde lijst van Selikor voor. Financiën merkt hierover op dat GMN zich niet alleen moet baseren op een aangeleverde lijst van het bedrijf, maar ter plekke moet controleren. Ook kan het ministerie de bevolking uitnodigen om meldingen te maken op een daarvoor ingerichte Facebookpagina of webpagina. En: ,,Verder mag van een ervaren organisatie als Selikor worden verwacht dat ‘before and after’-foto’s van de schoongemaakte wijken worden gemaakt door interne medewerkers of aannemers. Dit is een praktische wijze om de werkelijke uitvoering van de werkzaamheden vast te leggen.”
Ophaalfrequentie van tuinafval en grofvuil moet volgens afspraak twee keer per maand gebeuren. Dit is een verdubbeling. Volgens GMN heeft Selikor ophaalschema’s opgesteld en toegestuurd. Maar Financiën vindt dit geen bewijs. Het gaat immers om voornemens en planningen. Dus benadrukt dit ministerie nogmaals: ,,Het ministerie van GMN moet de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden door Selikor controleren.”
Tot slot is een actieplan vereist. Daar is nu een concept van ingediend maar hier moet nog wel een kostenplaatje bij komen dat door Selikor, GMN en Financiën opgesteld moet worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.