Vóór jaareinde nieuwe opschoning belastingbestand

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na de afvoer van verjaarde belastingaanslagen, in de maand september, heeft het invorderingsbestand van de Curaçaose fiscus nog altijd een omvang van 5,1 miljard gulden.

belasting opening 1Dit leest het Antilliaans Dagblad in de door deze krant bestudeerde Managementrapportage van de Belastingdienst, zoals afgelopen week definitief afgerond. Dit enorme bedrag van 5,1 miljard (meer dan het bruto binnenlands product, bbp, ofwel de totale waarde van alle producten en diensten die gedurende een jaar door het Land Curaçao wordt geproduceerd, red.) is opgebouwd uit ruim 2,2 miljoen aanslagen verspreid over zo’n 130.000 crib-nummers.
,,Om tot een beheerst invorderingsproces te komen dient derhalve een aanvullende opschoning van het invorderingsbestand plaats te vinden”, meldt de rapportage. ,,Hiertoe zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. De verwachting is dat dit nog voor jaareinde wordt gerealiseerd.”
Medio november berichtte het ministerie van Financiën dat in het kader van de opschoning van het invorderingsbestand van de Belastingdienst van Curaçao onlangs de zogenaamde ‘verjaarde’ aanslagen buiten invordering zijn gesteld. In totaal ging het om 473,6 miljoen gulden, verdeeld over ruim 235.000 aanslagen. Een aanslag is verjaard indien er gedurende vijf jaar geen invorderingsactie wordt ondernomen die de verjaring stuit, zo legde het ministerie uit.
Het hoogste bedrag dat nu nog ‘openstaat’ is bijna 890 miljoen aan winstbelasting (WB); gevolgd door 820 miljoen aan premies AOV/AWW (ouderdomspensioen en weduwen- en wezenverzekering); en 674 miljoen aan omzetbelasting (OB). Ook de post loonbelasting (LB) is met 590 miljoen zeer aanzienlijk. Dat geldt eveneens voor inkomstenbelasting (IB) met 500 miljoen. Aan basisverzekering ziektekosten (BVZ) bedraagt de invorderingsstand 662 miljoen. En de grondbelasting/onroerende zaakbelasting (OZB) staat nog in de boeken voor 357 miljoen. Zo zijn er meer.
,,Het invorderingsbestand is sterk vervuild en met de huidige personele bezetting is het niet mogelijk om op effectieve wijze alle openstaande schulden in te vorderen”, meldt de jongste rapportage. Er zal een verdere ‘opschoning’ komen van het crib-bestand om de instroom van (onterechte) taxatieve aanslagen te reduceren; opschoning van het invorderingsbestand om meer in de actualiteit te gaan werken; actieve invordering van - met name - grote posten; en afhandeling van bezwaarschriften met een groot financieel belang.
De voorraad bezwaarschriften is in september ‘licht verlaagd’, vermeldt de rapportage. In de maand juni is gestart met de versnelde methode voor afhandeling van bezwaarschriften. Deze methode wordt toegepast op alle bezwaarschriften die voor 1 juni zijn ingediend zodat de oude voorraad versneld kan worden weggewerkt. Gewerkt wordt aan versterking van de administratie LB om meer capaciteit beschikbaar te hebben voor de afhandeling van administratieve bezwaarschriften.
Onlangs hebben twee ICT-medewerkers van de Inspectie een training gekregen bij BCN (Belastingdienst Caribisch Nederland) op het gebied data-analyse alsmede het geautomatiseerd muteren van grote hoeveelheden data. ,,Dit moet de opschoning van het crib-bestand faciliteren en tevens de geautomatiseerde afhandeling van bijvoorbeeld de IB-aangiften.”

Opschonen crib-bestand versnellen
In aanvulling hierop is een data-analist ingehuurd om de opschoning van het crib-bestand te versnellen. ,,De IB blijft kampen met diverse uitdagingen bij het opleggen van aanslagen”, aldus het verslag. ,,En groot deel van de aangiften moet handmatig worden behandeld vanwege onder andere onjuiste/onvolledige gegevens in de aangifte of sterk afwijkende gegevens ten opzichte van voorgaande periodes.”
Voor het opleggen van taxatieve aanslagen aan belastingplichtigen die nog geen IB-aangifte hebben ingediend is ook de ondersteuning van BCN gevraagd. ,,Belastingplichtigen die hun IB-aangifte over 2019 nog niet hebben ingediend kunnen dan ook binnenkort taxatieve aanslagen in de brievenbus verwachten”, staat te lezen in de rapportage.
De belastingopbrengsten zijn over de eerste negen maanden van dit jaar 212,8 miljoen hoger dan over dezelfde periode in 2021 en 148,9 miljoen hoger dan begroot. In de maand september waren de belastingopbrengsten 14 miljoen hoger dan begroot. Met name de OB, OZB en overdrachtsbelasting hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen.
De gezamenlijke managementrapportage van eind november van de Inspectie der Belastingen, Ontvanger en de BAB (Belastingaccountantsbureau) is bedoeld om verantwoording af te leggen over de werkzaamheden in de maand september. Middels de rapportage wordt de realisatie van de voor 2022 opgelegde doelstellingen gemonitord en waar nodig bijgestuurd in de uitvoering.
Zo wordt ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van deze doelstellingen. Ook op enkele projecten die aanvullend worden uitgevoerd binnen de Belastingdienst om de opbrengsten te verhogen en/of de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. Een hoofdstuk bevat een verslag van de werkzaamheden van Stichting en ook is er een beknopte analyse van de belastingopbrengsten in de verslagmaand.
,,Een grote uitdaging bij de samenstelling van de managementrapportage blijft het verzamelen van de noodzakelijke data”, aldus de opstellers. Met ingang van het derde kwartaal zal een kwartaalrapportage worden gepresenteerd in plaats van een maandrapportage ‘om meer tijd vrij te kunnen maken voor de daadwerkelijke realisatie van de doelstellingen’. Intern zullen de voornaamste doelstellingen wel maandelijks worden gemonitord en besproken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.