Minister van Financiën voert druk maximaal op

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alle notarissen zijn gesommeerd om nog vóór komend weekeinde alle achterstallige akten en repertoria aan te bieden aan de belastinginspecteur. Zo laat de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) weten in een persverklaring onder de veelzeggende kop ‘Belastingdienst richt pijlen op het notariaat’.

F01Notariaat Vereniging linksNaar nu blijkt werden de tien notarisstandplaatsen van Curaçao al op 12 augustus, door de inspecteur aangeschreven; deze termijn is afgelopen donderdag 22 september nogmaals aan de notarissen bevestigd.

In overleg met een afvaardiging van het notariaat is gekomen tot een verruiming van de reguliere indieningstermijnen met ingang van volgende maand. ,,Dit neemt echter niet weg dat de achterstand in het indienen van akten en repertoria voor 1 oktober dient te worden ingelopen.”
De bewindsman wijst erop dat bij vier van de tot recent negen actieve notarissen de achterstand is opgelopen tot meer dan zes maanden, en zet daar in het communiqué zelf een uitroepteken achter.

Indien akten en repertoria na 1 oktober alsnog te laat door de notarissen aan de inspecteur worden aangeboden geldt een boete van 100 gulden voor elke week dat een akte of repertorium te laat wordt aangeboden. Bij een achterstand van zes maanden, zoals hiervoor vermeld, betekent dit een boete van minimaal 2.500 voor elke akte en repertorium welke na 1 oktober alsnog wordt ingediend.

Voor de overdrachtsbelasting kunnen verzuimboetes worden opgelegd van 5 tot 15 procent van het verschuldigde bedrag, zo geeft het recente rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao aan. In geval van grove schuld of opzet kunnen zelfs vergrijpboetes van 25 tot 100 procent van het verschuldigde bedrag aan de notarissen worden opgelegd. Door de belastingdienst worden momenteel de systemen aangepast om het opleggen van boetes aan de notarissen alsmede de invordering hiervan te faciliteren.

,,Middels de periodieke managementrapportage zal de inspecteur aan de minister van Financiën rapporteren wanneer is gestart met het opleggen van boetes en welke bedragen hiermee gemoeid zijn.” Deze actie, gericht op het notariaat, past in het geheel van activiteiten dat sinds het aantreden van het kabinet-Pisas wordt ondernomen om de belastingopbrengsten structureel te verhogen.

Eerder deze maand, op 16 september, is door de Rekenkamer de rapportage uitgebracht inzake een onderzoek naar de tijdige en volledige afdracht van door de notarissen ingehouden overdrachtsbelasting. Uit het onderzoek blijkt dat diverse notarissen de wettelijke termijn ten aanzien van de aangifte en afdracht van overdrachtsbelasting structureel ruimschoots overschrijden.

In sommige gevallen wordt zelfs pas jaren later de ingehouden overdrachtsbelasting afgedragen. Hierbij is het tevens onzeker of de verschuldigde overdrachtsbelasting wel volledig is afgedragen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden over de jaren 2013-2018 en voor het jaar 2018 is het volgens de Rekenkamer voor een bedrag van 13,7 miljoen onzeker of dit een bedrag is dat alsnog moet worden afgedragen of dat het hier vrijgestelde objecten betreft. Daarnaast is vastgesteld dat door de belastingdienst vrijwel nooit boetes en naheffingsaanslagen worden opgelegd aan de notarissen als zij de wettelijke termijnen overschrijden.

Tenslotte is geconstateerd dat diverse notarissen een aanzienlijke achterstand hadden in het ter controle aanbieden van hun repertoria (register waarin alle door de notaris verleden akten worden vastgelegd) aan de fiscus, waardoor door de inspecteur niet kan worden vastgesteld dat over al deze akten de verschuldigde belastingen zijn aangegeven en afgedragen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.