Rol Openbaar Ministerie (OM) geëvalueerd bij executie strafvonnissen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) moet volgens de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) het toezicht op de uitvoering van taakstraffen aanscherpen door een oplossing te zoeken voor de gestelde onvoldoende personele capaciteit.

F07 OM kan een beetje beter DushiDat staat in het onlangs gepubliceerde rapport ‘Executie van strafvonnissen - Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de procedure voor de executie van strafvonnissen op Curaçao’.

De Raad vindt het positief dat zowel het OM als de Uitvoeringsorganisatie (UO) Reclassering de procedures voor de executie van taakstraffen hebben vastgelegd.

,,Bij de fase waarin controle plaatsvindt, constateert de Raad dat de procedure niet altijd geheel volgens de wettelijke regels verloopt. Het feit dat de veroordeelden geen gevolgen ondervinden bij niet afronding van de taakstraf, leidt ertoe dat de situatie niet verandert”, aldus de RvR. Het OM is op basis van het wetboek van Strafvordering belast met het toezicht op de uitvoering van de taakstraf. Dus het is het OM dat bij de afhandelingsfase een vervangende hechtenis moet vorderen, zo stelt de Raad.

Voor wat betreft de leerstraffen is de Raad van oordeel dat het gebrek aan financiële middelen niet per definitie tot stagnatie in de executie van leerstraffen moet leiden. ,,De Raad heeft reeds in het verleden aangegeven dat de beperkte financiële middelen zo doelmatig mogelijk moeten worden aangewend. Wellicht zou in dit kader binnen de overheid gezocht kunnen worden naar bekwame krachten die kunnen worden ingezet voor het verzorgen van de trainingen”, zo wordt gesuggereerd.
Het OM krijgt overigens wel een compliment waar het gaat om de inspanningen voor de executie van geldboetes. ,,De Raad vindt het positief dat het OM met nieuwe plannen komt om zo veel mogelijk opgelegde geldboetes te innen.”

Tot slot buigt de RvR zich nog over de procedure voor de betaling van schadevergoeding ten behoeve van slachtoffers. Daarover wordt volgens de Raad in de jaarverslagen van het OM weinig tot geen informatie gegeven. Daarom schrijft de RvR: ,,De Raad is van oordeel dat mede ter beoordeling van de effectiviteit en transparantie van de procedure, de informatie over executie van de schadevergoedingsmaatregel moet worden bijgehouden zodat dit onder meer door de Raad kan worden geraadpleegd.” De procedure voor de betaling van schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer moet dus worden aangescherpt, zo vindt de RvR.

De Raad legt meer in het algemeen uit dat het OM verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken. ,,Dit brengt met zich mee dat het OM ervoor verantwoordelijk is dat vrijheidsstraffen worden ‘uitgezeten’, werkstraffen worden uitgevoerd, geldboetes worden geïnd en de toegekende vorderingen van benadeelde partijen ook bij hen terecht komen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.