Pisas draagt Coho over aan minister van Financiën

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) heeft als verantwoordelijke voor de uitvoering van het Landspakket en de Uitvoeringsagenda verbonden aan het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), verzocht de uitvoering namens hem te coördineren.

SilvaniaDit is onlangs in de Raad van Ministers (RvM) besloten en in een schrijven van 15 september van Pisas naar alle leidinggevenden van de overheid, van Staatsorganen en van overheidsgelieerde entiteiten bekendgemaakt.
Deze brief is geschreven nadat Silvania op 2 september via een Nederlands radioprogramma liet weten meer tijd te vragen in de Rijksministerraad (RMR) om nog eens goed naar het gewijzigde wetsvoorstel voor de Rijkswet Coho te laten kijken. Dit leidde tot nogal wat commotie omdat de premier al met de Rijkswet Coho had ingestemd en Pisas op zijn beurt de misstap de volgende dag al moest rechttrekken.
Pisas legt in zijn brief uit dat de ‘financiële dimensie’ verbonden aan het Landspakket de reden is dat hij Silvania heeft ingeschakeld. Om de hervormingen die door middel van het Coho worden uitgevoerd meer ‘eigenaarschap’ te geven is ook besloten een Nationale Hervormingscommissie Regering Curaçao in het leven te roepen.
Silvania voert overleg met de verschillende ministeries die belast zijn met de uitvoering van het Landspakket en met deze Hervormingscommissie.
En verder, zo vervolgt Pisas: ,,Op politiek-bestuurlijk niveau is genoemde minister namens mij dagelijks belast met de coördinatie van de uitvoering van het Landspakket (en de daarmee verbonden Uitvoeringsagenda), alsmede met het overleg met u (alle entiteiten waar de brief aan gericht is, red.) en de Nederlandse bewindspersonen die (nu en in de toekomst) bevoegdheden (zullen) hebben bij de uitvoering van het Landspakket.”
De Hervormingscommissie moet maandelijks rapporteren aan de RvM. ,,De Hervormingscommissie is voor de regering de (enige) lokale counterpart voor de contacten en het overleg met de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) binnen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (en te zijner tijd het Coho)”, zo wordt benadrukt. En nog eens wordt gesteld dat de Hervormingscommissie optreedt als nationale liaison-entiteit, zowel richting de ministeries en de overige (semi-)overheidsinstellingen, alsook richting de TWO (en te zijner tijd het Coho).

De Hervormingscommissie

Als bijlage bij de brief stuurt Pisas een landsbesluit mee van 23 augustus. Hieruit blijkt dat het op 18 december ingestelde Coördinatie en Monitoringsteam (CMT) vervangen wordt. De Hervormingscommissie heeft als doel om in samenwerking met de ministeries het Landspakket en de uitvoeringsagenda uit te voeren zodat er een versterkte financieel-economische structuur van Curaçao ontstaat, met als gevolg onder andere een gezonde ontwikkeling van de openbare financiën. De commissie bestaat uit zeven leden die met instemming van de RvM en de minister van Algemene Zaken (AZ), Pisas, worden benoemd, geschorst of ontslagen. De commissieleden krijgen een vergoeding die door de AZ-minister wordt vastgesteld aan de hand van de consultancytarieven. Ook betrokken ambtenaren die de commissie ondersteunen kunnen een extra vergoeding krijgen als aan bepaalde voorwaarden van tijdsbesteding wordt voldaan. Reis- en verblijfkosten worden vergoed. De commissie wordt ingesteld voor twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van telkens een jaar.
Het landsbesluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2021.
In een ministeriële beschikking van 10 september wordt de bezetting genoemd: voorzitter Caryl Monte, penningmeester M. Jackson, programmamanager J. de Lannoy en de leden mevrouw J. Felix, de heer R. Sophia, Gimena van der Gen en mevrouw L. Cova.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).