‘Zorgbudget significant te laag’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Bestuur van het Curaçao Medical Center (CMC) heeft, naar nu blijkt, in juli de Tweede Kamer aangeschreven. De CMC-directie vindt dat staatssecretaris Knops een verkeerd beeld heeft geschetst alsof de precaire financiële situatie van het ziekenhuis door kostenbeheersing kan worden opgelost.

DJI 0073 4ADe brief van 12 juli is gericht aan Jan Paternotte, Tweede Kamerlid voor D66 en voorzitter van de Vaste Kamer Commissie Koninkrijksrelaties, en ondertekend door Gilbert Martina als voorzitter van de Raad van Bestuur, medisch-directeur Ingemar Merkies en financieel-directeur Karina Lombardi. De CMC-directie reageert op een brief van 22 juni waarin demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer informeert over de liquiditeitssteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor het derde kwartaal van 2021. Knops schrijft dat een voorwaarde bij de tweede deeltranche ‘het vaststellen van de uitvoeringsagenda betreft met betrekking tot (…) en de kostenbeheersing bij het Curaçao Medical Center’. ,,Hiermee wordt het beeld geschetst dat er sprake moet zijn van kostenbeheersing om de precaire financiële situatie van het CMC op te lossen”, schrijft de CMC-directie in de brief aan Paternotte. Dat is ‘te kort door de bocht’.
Martina had tot en met gisteren nog geen reactie ontvangen op het schrijven aan de Tweede Kamer. Donderdag 16 september vraagt de griffier van de vaste commissie Koninkrijksrelaties aan Knops ‘de Kamer nog voor de plenaire begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 een reactie te sturen’ op de brief van het CMC.
In de brief wordt in zeven pagina’s de situatie op Curaçao uitvoerig toegelicht. Bijvoorbeeld dat 85 procent van de bevolking verzekerd is bij de Sociale Verzekeringsbank via de basisverzekering ziektekosten (bvz). En dat het bvz-fonds kampt met grote tekorten. Dat is ‘de voornaamste reden dat het CMC tot op heden geen toereikend zorgbudget toegekend heeft gekregen’, terwijl dit het enige ziekenhuis op het eiland is dat 24-uurs zorg biedt met onder andere een spoedeisende hulp en intensive care.
Voor een duurzame bedrijfsvoering moet, op korte en lange termijn, aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan stelt de ziekenhuisdirectie. Het gaat grotendeels om het dekken van kosten en het verhogen van het zorgbudget: 17,5 miljoen gulden voor de aanloop- en opstartkosten in 2019, 15,2 miljoen voor de gevolgen van Covid-19 in 2020 en nog een 11,8 miljoen voor de covid-impact in de eerste vijf maanden van 2021. Dan is er de post van 9,7 miljoen gulden voor de zorg aan onverzekerden. Maar cruciaal is een kostendekkend zorgbudget ‘conform de begroting’ (227,3 miljoen gulden). Het voorschot van 4,8 miljoen gulden dat in april dit jaar is ontvangen ‘is een druppel op een gloeiende plaat’.
Een duurzame oplossing gaat verder dan de bedrijfsvoering van het ziekenhuis, zo vindt de driekoppige directie. De sociale fondsen en het zorgstelsel moeten op de schop. Dat laatste was ‘een van de belangrijkste uitgangspunten’ voor de bouw van het CMC. ,,Het nieuwe ziekenhuis zou als katalysator moeten dienen voor de herstructurering van de totale gezondheidszorgketen.” Naast een ‘adequate financiering’ gaat het dan onder andere om een ‘passende vergoedingssystematiek’. De CMC-directie wijst erop dat ‘het herijken van de bekostigingswijze en de tarieven in de tweedelijnszorg in de uitvoeringsagenda van het Landspakket is beschreven als een noodzakelijke maatregel voor het efficiënt inrichten van de zorg en het realiseren van een robuust en betaalbaar zorgstelsel’. ,,CMC onderschrijft het belang van de maatregel en is vanzelfsprekend bereid medewerking te verlenen bij deze herijking van de bekostigings- en tarievenstructuur”, aldus de directie aan de Tweede Kamer.
De ziekenhuisdirectie is zich bewust van de financiële uitdagingen van het land Curaçao en heeft daarom ‘vier aandachtsgebieden geïdentificeerd die op jaarbasis voor substantiële besparingen kunnen zorgen’. De kosten van het laboratorium kunnen jaarlijks 8,3 miljoen gulden verminderd worden en de kapitaallasten met 3,8 miljoen gulden. Op medische verzorgingsmiddelen is een besparing van 2,9 miljoen gulden mogelijk en op geneesmiddelen nog eens twee miljoen ‘door gunstige inkoopvoorwaarden via het Erasmus MC in Nederland’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).