Plasterk:  Recht van initiatief is al geregeld

Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voelt er helemaal niets voor het Statuut open te breken om de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten het initiatiefrecht te geven om voorstellen voor rijkswetten in te dienen.

plasterk
De bewindsman reageerde gisteren op de voorlichting van de Raad van State van het Koninkrijk over het voorstel van de Arubaanse parlementariër Andin Bikker (PDR) om Statenleden net als Tweede Kamerleden de bevoegdheid toe te kennen zelf met voorstellen voor rijkswetten te komen.
Plasterk schrijft de Kamer het met de Raad van State eens te zijn ‘dat met zo’n initiatiefrecht de individuele Statenleden een nieuwe mogelijkheid zouden hebben om de wetgeving te beïnvloeden met een instrument dat nu ook al toekomt aan de Gevolmachtigde minister en in die zin niet nieuw is’.
De minister is het ook eens met de opmerking van de Raad ‘dat de voorstellen een betekenisvolle stap vormen in de richting van een Koninkrijksparlement, en daarmee afwijken van de structuur en de verhoudingen binnen het Koninkrijk waarvoor met het Statuut is gekozen’. ,,De discussie over de invoering van een Koninkrijksparlement loopt al langer. Consensus over de gewenste wijziging van de structuur zal - gelet op de hierover bestaande, moeilijk met elkaar te verenigen gezichtspunten - naar verwachting niet snel bereikt kunnen worden.”
Met de Raad vindt Plasterk ‘dat moet worden voorkomen dat de discussie over structuurveranderingen die door de voorstellen mogelijk opnieuw leven zal worden ingeblazen, veel tijd en energie gaat kosten zonder dat, gelet op de bestaande verschillen van opvatting, zicht bestaat op concrete resultaten terwijl intussen de mogelijkheden die het huidige Statuut reeds biedt, in belangrijke mate onbenut blijven’.
De Raad van State heeft nog wel op een alternatief gewezen dat beter in het systeem van het Statuut past. ,,Het Statuut zou in die zin kunnen worden gewijzigd, dat aan de Staten als geheel van elk der landen het initiatiefrecht wordt toegekend. Nu de reeds beschikbare mogelijkheden die het huidige Statuut biedt niet of weinig worden benut, zie ik in dit stadium echter geen dringende noodzaak om een wijziging van het Statuut in procedure te brengen.”
Plasterk benadrukt de bestaande mogelijkheid dat de Staten aan hun regering kunnen verzoeken te bewerkstelligen dat de Gevolmachtigde minister gebruikmaakt van zijn bevoegdheid aan de Tweede Kamer een voordracht tot een voorstel van wet te doen. Ten slotte zegt de minister het interessant te vinden de reactie uit de Caribische landen op de voorlichting te vernemen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).