Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De uiteenzetting en het verweer van de kant van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) leidt bij onderzoeker Huub Willems, in de civiele enquêteprocedure aangesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, ‘niet tot een ander oordeel’. rdk
,,Als het om de BOO-centrale gaat, dan is het verwijt in essentie en samengevat dat RdK ultimo 2010/begin 2011 het 49 procent-pakket van Aqualectra in CUC Holdings ten onrechte niet heeft verkregen, dat bij gelegenheid van die verkrijging geen aandacht is geschonken aan de ingewikkelde juridische structuur rondom de BOO-centrale, dat Aqualectra van dat een en ander grote schade heeft ondervonden en ondervindt, dat de herstructurering rond CUC ultimo 2011 met veel vraagtekens is omgeven en dat het turnaround-project van de BOO-centrale in 2011 en 2012 financieel volstrekt ondoorzichtig en oncontroleerbaar is.”
Oud-rechter en professor Willems is van oordeel dat een en ander toen alleen maar heeft kunnen plaatsvinden omdat in de genoemde jaren ‘de corporate governance beginselen met voeten zijn getreden’. Uiteengezet is, meent de onderzoeker, op welke gronden en op basis van welke verkregen feitelijke informatie zijn bevindingen zijn gebaseerd.
RdK stelt zelf dat ‘per saldo’ de impact van de herstructurering van de BOO-centrale op het resultaat van RdK ‘veel beperkter is dan de onderzoeker aanneemt’. De BOO is de krachtcentrale voor de productie van stroom, stoom en luchtdruk voor de Isla-raffinaderij en deels aan de gemeenschap. De RdK-directie, waarschijnlijk ondersteund door de advocaat van de overheids-nv, schrijft verder: ,,Daarbij komt dat de situatie voor RdK, IUH (Integrated Utility Holding, de officiële nam van Aqualectra, red.) en de samenleving bij het achterwege zijn gebleven van de herstructurering naar alle waarschijnlijkheid wel desastreus zou zijn geweest.”
Naar de opvatting van de onderzoeker echter, is de uitvoerige uiteenzetting van RdK vooral een ‘een herhaling’ van in de procedure en in de interviews door de toenmalige representant van de aandeelhouder (ex-premier Gerrit Schotte van MFK, red.) en de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) van Aqualectra en van RdK ingenomen standpunten en ‘ontbreken de feitelijke gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling dat die standpunten in de feiten steun vinden’. In de onderzochte periode was Oswald ‘Ossie’ van der Dijs president-commissaris van zowel RdK als Aqualectra.
,,De onderzoeker hecht eraan op te merken dat hij de toenmalige representant van de aandeelhouder en de toenmalige RvC van Aqualectra en RdK bij herhaling heeft gevraagd om specifieke gegevens, waaruit zou kunnen blijken dat de door hen gegeven voorstelling van zaken steun vindt in de feiten.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).