Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is bij de afvalverwerking van Selikor ‘een verhoogd risico voor de volksgezondheid’ door illegale dump. Ook het personeel en zogenoemde ‘pickers’ die op de vuilstortplaats worden toegestaan lopen gevaar omdat zij blootgesteld worden aan ‘bedrijfsafval’ dat zonder fysieke inspectie wordt gedumpt en waarvan niet bekend is wat er in dit afval aan ‘gevaarlijk’ materiaal aanwezig is.
Dit blijkt uit het concept-auditonderzoek dat onlangs is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PWC). Zo spreekt Selikor van een ‘gedoogsituatie’, waar het gaat om de dump van dode dieren (karkassen). Vanwege de stilstand van de verbrandingsinstallatie worden deze gestort en afgedekt. Maar ook ten aanzien van ziekenhuisafval is er geen duidelijke stellingname van de overheid hoe hiermee om te gaan. ,,In aanvulling daarop zijn er vanuit de overheid ook geen duidelijke uitspraken of doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de International Health Regulations (IHR) die door de World Health Organization (WHO) geformuleerd zijn en gelden voor alle lidstaten”, aldus de audit. Uitgelegd wordt: ,,Het doel van de IHR is om internationale verspreiding van ziekte te voorkomen en hiertegen te beschermen. In de IHR zijn specifieke richtlijnen opgenomen ten aanzien van toezicht op de veilige verwijdering van verontreinigd water of voedsel, menselijke of dierlijke uitwerpselen, afvalwater en andere verontreinigd materiaal.”
Als het gaat om ‘health and safety’ van personeel, dan blijkt er binnen de organisatie van Selikor weinig samengewerkt te worden. PWC: ,,Wij constateren dat het opzetten, beheersen en verbeteren van health & safety oftewel arbeidsomstandigheden en veiligheid, niet eenduidig en onafhankelijk binnen de organisatie van Selikor is belegd. Zo gaat in de huidige setting de afdeling Human Resources (HR) over arbeidsomstandigheden. Dit wordt zowel in de stukken als in de gesprekken vooral bezien vanuit het verhogen van de efficiency en productiviteit. Zo wordt er wel op ziekteverzuim gestuurd, maar niet op preventie. Afdelingen HR en Milieu verwijzen naar elkaar over het onderwerp health & safety. Selikor heeft een milieucoördinator en een kwaliteitscoördinator aangesteld, maar geen Arbo-coördinator.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.