Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Isla-raffinaderij zijn gedurende de duur van de huurovereenkomst tussen PdVSA en Refineria di Kòrsou (RdK), nooit de voorschriften voor de hindervergunning geëvalueerd. Dit terwijl in de overeenkomst is openomen dat deze elke vijf jaar aan een evaluatie onderworpen moeten worden. Ook het aanscherpen van de hindervergunning is nimmer geëffectueerd. Aan handhaving is ook niet voldaan vanwege personeelstekorten bij de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (MNB). Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) met betrekking tot het milieubeleid. In het rapport staat over PdVSA en RdK: ,,De overheid heeft al jaren het voornemen om de voorschriften in de hindervergunning van de Isla aan te scherpen, waaronder het voorschrijven van internationale richtlijnen of Europese normen voor de luchtkwaliteit in plaats van de huidige Amerikaanse normen. Volgens het eindrapport project Versterking Milieudienst Curaçao (gestart in 2009) was de eerste uitdaging van dit project onder andere de aanpassing van de hindervergunning van de Isla-raffinaderij. De bestaande hindervergunning moest zodanig worden aangepast dat deze adequaat en handhaafbaar is, zodat op basis daarvan de noodzakelijke milieumaatregelen kunnen worden geëist en voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen. In het kader van het project heeft een externe deskundige in december 2010 een eerste concept gereviseerde vergunning Isla opgesteld. Er is nog steeds geen definitieve gereviseerde hindervergunning Isla. Gedurende het onderzoek is een tekort aan gespecialiseerd personeel voor het afhandelen en reviseren van complexe hindervergunningen als een van de oorzaken daarvan genoemd. Momenteel zou nog één advies ontbreken om de revisie van de vergunning af te kunnen ronden.” Ook voor het handhavingsaspect van de complexe industrieën in het algemeen, is specialistische kennis nodig, met name van procestechnologen. Ook hier is sprake van gebrek aan personeel. ARC: ,,Alle complexe industrieën kunnen frequenter en intensiever gecontroleerd worden. Als voorbeeld is de Isla genoemd. De Isla beslaat een groot terrein met handhavingsaspecten. Het heeft acht installaties. Ingeval van meerdere procestechnologen kan MNB bij de Isla op meer plaatsen tegelijk controleren en zo een helikopterview krijgen. Ook kan MNB frequenter en intensievere controles uitvoeren dan nu het geval is.” Als er meer procestechnologen zouden zijn, dan zou de kwaliteit van de handhaving verbeteren, er meer onderling overlegd kunnen worden en zou er meer kennis beschikbaar zijn om risicoanalyses te maken van de gebieden waar handhaving door MNB moet gebeuren, zo stelt de ARC vast.
Ten aanzien van de raffinaderij wordt in het ARC-rapport wel gemeld dat er op dit moment specialisten ingehuurd worden. ,,Er is geen duidelijkheid verkregen of de inhuur bestemd is voor controle/inspectie van de Isla of voor de revisie van de hindervergunning van de Isla. Er is een bedrag van 60.200 gulden begroot op de begroting 2015 van MNB voor advieskosten van derden. Daarmee zal het tekort van twee procestechnologen niet volledig gedekt kunnen worden.”

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.