Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad voor de Rechtshandhaving hoopt na de evaluatie in september 2015 van de Rijkswet verder te kunnen met haar werkzaamheden.

,,Wat ook zij van de evaluatie, voorop moet staan dat de landen niet de wens mogen hebben om terug in de tijd te gaan. De checks and balances benadering gebiedt dat in een rechtstaat alle organisaties aan toezicht onderworpen worden.”
Die woorden sprak het lid dat namens Nederland in de Raad zit, Theo Bot, gistermiddag uit tijdens een persconferentie bij Avila. ,,Bovendien zal bij een eventuele beëindiging de opgebouwde inspectie-ervaring en de deskundigheid van de inspectieorganisatie verloren gaan.” De Raad werd na de staatkundige vernieuwingen in het leven geroepen met als taak toe te zien om het functioneren van de justitiële keten op Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden.
Sindsdien is de Raad met tal van aanbevelingen gekomen, waarvan al snel bleek dat vele aanbevelingen niet werden uitgevoerd. Bot stelt dat de Raad in het begin met zeer uitgebreide aanbevelingen kwam. ,,Onze kerntaak is het signaleren van tekortkomingen en die zijn er te over. Het is ook onze taak om niet te blijven hangen aan alle tekortkomingen, maar om te kijken met wijsheid naar wat realistisch is.”
De aanbevelingen zijn dus beknopter geworden, maar concrete voorbeelden van aanbevelingen die zijn doorgevoerd kunnen Bot en het Curaçaose lid Glenn Camelia desgevraagd niet geven. Camelia: ,,Wel is het zo dat de aanbevelingen een vast agendapunt van het driehoeksoverleg zijn. Maar de capaciteit om alles te verwerken is er nog niet. Er komt natuurlijk een moment waarop de aanbevelingen wel opgevolgd moeten worden, dan is daar artikel 32 van de Rijkswet, waarin de Raad de bevoegdheid heeft de Staten te informeren, en zelfs de Rijksministerraad.”
In 2011 heeft de Raad onderzoek gedaan naar het aangifteproces in Curaçao. Vorig jaar volgde een review van het eerste onderzoek uit 2011 naar het aangifteproces. ,,Het doel van deze inspectie was om te toetsen in hoeverre de aanbevelingen zijn uitgevoerd. De Raad concludeerde dat het merendeel van de aanbevelingen uit het inspectierapport niet was opgevolgd. De Raad heeft wederom aanbevolen om de aanbevelingen ten aanzien van het Korps Politie Curaçao uit te voeren en voor zover die aanbevelingen niet meer of in aangepaste vorm kunnen worden uitgevoerd om de minister daaromtrent te informeren.”
In 2012 werden slachtofferhulp, jeugdreclassering en het opsporingsproces onder de loep genomen. In 2013 werden zes onderzoeken verricht, naar de reclassering, politieonderwijs, grenscontrole en detentie, zicht op zaken en onderzoek naar de wijze waarop bestrijding van complexe landoverstijgende vormen van criminaliteit plaatsvindt.
In 2014 werd onderzoek gedaan naar inbeslaggenomen goederen, toepassing politiegeweld, executie strafrechtelijke vonnissen, beveiliging van gezagsdragers, Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao, infrastructuur ter bestrijding van corruptie en momenteel loopt er nog een onderzoek naar de Voogdijraad.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).