Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De ontwerpbegroting (OB) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) toont evenwicht in 2024 en beperkte overschotten in de periode 2025-2027. Dit constateert het College financieel toezicht (Cft) ‘naar tevredenheid’ in haar advies bij de OB 2024.

F17 BON evenwichtige ontwerpbegrotingBonaire voldoet, na meerdere jaren een tekort te hebben begroot, nu meerjarig aan de centrale evenwichtsnorm uit de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES). Bonaire licht volgens het Cft de meerjarige beleidsprioriteiten van het bestuurscollege (BC) in de OB uitgebreid en duidelijk toe. Maar de financiële vertaling daarvan is naar het oordeel van het Cft voor verdere verbetering vatbaar. Bonaire neemt alleen de structurele bijzondere uitkeringen op in de OB, waardoor de begroting volgens Cft niet volledig is. ,,De begroting is, zoals voorgeschreven, ingedeeld op basis van de functionele indeling. Daarnaast neemt Bonaire tot genoegen van het Cft ook een overzicht op basis van economische categorieën op”, aldus Cft. ,,Dit overzicht wordt echter niet nader toegelicht, waardoor het College zich geen goed oordeel kan vormen over het realiteitsgehalte van met name de lasten.” Het Cft verzoekt Bonaire dan ook de bijzondere uitkeringen meerjarig te verwerken in de OB, en de lasten op basis van economische categorieën nader toe te lichten.

Bonaire presenteert een sluitende begroting in 2024, gevolgd door begrotingsoverschotten in de jaren 2025 (1,4 miljoen), 2026 (1,4 miljoen) en 2027 (1,8 miljoen). Het Cft vraagt al langer aandacht voor een reële begroting, waarin zowel de ambities van Bonaire als de uitvoeringskracht tot uiting komen en is dan ook tevreden. Een puntje van kritiek is dat Bonaire alleen de structurele bijzondere uitkeringen opneemt in de OB en de overige bijzondere uitkeringen pas verwerkt in de begroting met de eerste begrotingswijziging (BW) 2024. ,,Hierdoor geeft de OB geen accuraat beeld van de daadwerkelijke omvang van de begroting en wordt het sturend vermogen van de begroting beperkt. Daarnaast wordt ook de kader stellende rol die de eilandsraad heeft bij het vaststellen van de begroting beperkt.”

Er is nog een kritiekpunt. Bonaire introduceerde in 2022 de seniorenregeling, waardoor ambtenaren vrijwillig vervroegd kunnen uittreden. In de OB wordt de impact van de seniorenregeling op de slagkracht van het openbaar lichaam echter niet toegelicht. Ook is niet duidelijk welk effect de seniorenregeling heeft op de meerjarige personeelslasten van het openbaar lichaam. Het Cft verzoekt Bonaire beide punten in de begroting te verduidelijken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.