Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De referendumkogel is ten langen leste vrijwel door de kerk. Als een meerderheid van de Eilandsraad komende dinsdag in de besluitvormende raad de eilandsverordening over de volksraadpleging aanneemt - en dat is gezien de coalitie van zes zetels vrijwel zeker - zal Bonaire op 18 december 2015 met een ja of nee oordelen over de staatkundige positie van het openbaar lichaam Bonaire.
Alle kiesgerechtigden, over het geheel genomen ingezetenen die ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen op 18 december antwoord geven op de Papiamentse dan wel Nederlandse versie van de vraag: ,,Bent u het eens met de wijze waarop invulling is gegeven aan de directe band met Nederland? A: Ja, B: Nee”. (Eilandsverordening referendum Bonaire 2015 art. 3).Ook blanco uitgebrachte stemmen zijn geldig.
De uitkomst van het referendum zal vervolgens bij eilandsraadsbesluit in overeenstemming met de meerderheid van de stemmen worden vastgesteld.
Indien meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen kiest voor optie B, dan kan de Eilandsraad besluiten tot een nieuw referendum ‘waarbij nader te bepalen opties, met inachtneming van het bepaalde in VN-resolutie 1541 (XV) aan de bevolking zullen worden voorgelegd’. Let wel er staat ‘kan’, de Eilandsraad is niet verplicht om te besluiten tot een tweede referendum; dat in het geval van ‘Nee’ over de drie in de VN-resolutie 1541 genoemde opties over het zelfbeschikkingsrecht, onafhankelijkheid, vrije associatie en integratie zal moeten gaan. Eventueel aangevuld met een vierde optie op basis van VN-resolutie 2625, die neerkomt op een door het volk bepaalde politieke status. Zo wordt uitgelegd in de Memorie van Toelichting op de eilandsverordening.
De referendumcommissie is belast met de organisatie en coördinatie van de volksraadpleging. Deze moet nog worden benoemd door het Bestuurscollege (BC). Fractieleider Elvis Tjin Asjoe van de MPB laat weten dat men komende dinsdag in de raad eerst de eilandsverordening wil aannemen en men daarna pas de commissie gaat benoemen.
Ten aanzien van het stemmen tijdens de volksraadpleging zijn de bepalingen in de kieswet zo veel mogelijk van kracht.
De Eilandsraad achtte de eilandsverordening, die ze afgelopen maandag ter goedkeuring van het BC ontvingen, dus rijp voor een besluit.
Gedeputeerde Clark Abraham was blij met het besluit van de Eilandsraad om het ontwerp mee te nemen naar de besluitvormende raadsvergadering. ,,De bevolking moet de kans krijgen om zich uit te spreken over hun toekomst. We willen niets anders dan dit eiland kansen en mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Het is aan de bevolking om ons daar richting in te geven’’, zo stelde hij.
De besluitvormende Eilandraadsvergadering begint dinsdag om 19.00 uur. Voor inzage in de eilandsverordening kan men terecht op de website van de Eilandsraad. www.konsehoinsular.nl
www.eilandsraad.nl


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.