Al het nieuws

Fundashon Cas Bonairiano wil renteloze lening voor bouw sociale huurwoningen
Van onze correspondent
Kralendijk - In een brief aan VVD Tweede Kamerlid André Bosman geeft Fundashon Cas Bonairiano (FCB) inzicht in de situatie rond de bouw van sociale huurwoningen op Bonaire.
Daarnaast verzoekt de Bonairiaanse wooncorporatie Bosman en de minister om steun bij het plan om het Openbaar Lichaam van Bonaire (OLB) via het College financieel toezicht (Cft) een renteloze lening te verschaffen voor de bouw van 750 sociale huurwoningen in tien jaar.
Deze renteloze lening is zoals directeur Ben Oleana en voorzitter Cicilia van de FCB kenbaar maken in hun brief de laatste optie die de FCB rest. Alle andere mogelijkheden zijn onderzocht en onuitvoerbaar gebleken.
Het Cft heeft op verzoek van de FCB deze laatste mogelijkheid bezien en aangegeven onder welke voorwaarden de weg bewandeld zou kunnen worden. Indien de minister akkoord gaat, zou terugbetaling van de lening lopen via de ‘vrije uitkering’ van het OLB. De lening zou in fasen (75 huizen per jaar) kunnen worden verstrekt en steeds per fase worden verantwoord en geëvalueerd.
De brief gaat in op de armoede die heerst op Bonaire en de destructieve gevolgen daarvan op de samenleving. Het feit dat veel kinderen thuis geen ontbijt krijgen en diverse stichtingen ontbijt en warme maaltijden verstrekken; de uit noodzaak geboren kleine behuizing van uitgebreide families die bij elkaar wonen om de kosten voor dagelijks levensonderhoud enigszins te kunnen opbrengen en het toenemende geweld tegen kinderen als gevolg van deze overbewoning; het huidige veel te lage minimumloon dat bij lange na niet genoeg is om rond te kunnen komen. De FCB verwijst daarbij naar verschillende rapporten, waaronder ook het Nibud-rapport.
,,In ‘De verkenning naar armoede in Caribisch Nederland’ (mei 2012) wordt gesteld dat 50 procent van de inkomens op Bonaire op of net boven het minimumloon ligt. In 2015 is het minimumloon per maand vanaf 21 jaar vastgesteld op 814,66 dollar. Volgens het Nibud-rapport ‘Minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire’ (2014) bedragen de vaste lasten als elektra, water, lokale heffingen en verzekeringen exclusief woonlasten en voeding alleen aI 697 dollar per maand voor een gezin met twee kinderen. Mensen met een inkomen op of net boven het minimumloon verdienen te weinig om alle kosten te betalen. Circa 60 procent van de werkende bevolking heeft een inkomen onder de 2.000 dollar (uit: CBS-Caribbean Netherlands in figures, 2012). Ter vergelijking: het Nibud geeft in zijn rapport aan dat een minimumbegroting voor een paar met twee kinderen al 2.863 dollar bedraagt, en voor een paar zonder kinderen 1.926 dollar. Kortom, op basis van diverse onderzoeken is duidelijk dat mensen op Bonaire, ook de werkende mensen, met hun inkomen niet of nauwelijks in de dagelijkse kosten van bestaan kunnen voorzien”, zo stelt de FCB in haar brief.

Oleana en Cicilia bepleiten en benadrukken het belang van goede huisvesting als basis voor ontwikkeling en groei voor het individu en de samenleving. En nadat zij uitgebreid verslag hebben gedaan van de verschillende wegen die zijn onderzocht voor financiering van de bouw van sociale huurwoningen doen zij een beroep op het ‘getting to zero’-beleid (het uitbannen van extreme armoede in één generatie) van Nederland op het gebied van ontwikkelingshulp en haar mondiale inzet op speerpunten als veiligheid, mensenrechten, kinderrechten en voedselzekerheid.
De heren verzoeken Bosman en de minister hierin hun verantwoordelijkheid ten opzichte van Bonaire te nemen en ‘de hand te reiken naar het oplossen van de zorgwekkende grote achterstand op vergelijkbare speerpunten op Bonaire’.
De brief is in het licht van de spreekwoordelijke veeg uit de pan die Nederland eerder deze week kreeg van het College voor Rechten van de Mens goed getimed. De mensenrechtenorganisatie stelde in haar jaarverslag onder andere dat de Nederlandse regering passende maatregelen moest nemen voor een minimale levensstandaard voor bewoners van Caribisch Nederland. Het College maakte zich zorgen over het huiselijk geweld en zag de daaraan gerelateerde armoede ook onder de werkende bevolking als een groot probleem. De organisatie vond dan ook dat minister Klijnsma sneller werk moest maken van het vaststellen van een sociale minimumnorm voor de BES-eilanden.
Directeur Oleana wil in de week van 8 tot 15 juni de originele brief en meegestuurde stukken persoonlijk afgeven bij VVD Tweede Kamerlid André Bosman.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.