BES

Ruimtelijke ontwikkeling CN vastgelegd door de Rijksoverheid

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Rijk heeft in het gisteren gepresenteerde voorontwerp Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland (ROP CN) de richtlijnen beschreven voor de ruimtelijke ordening in CN voor de komende decennia.

BESDuurzaamEr wordt onder meer gesproken over duurzame ontwikkeling, toekomstbestendige woningbouw en het stimuleren van hernieuwbare energie.
Aan het begin van de presentatie gisteren bij Don’s Habitat werd meteen duidelijk dat het niet gaat om een ROP per eiland en dat er geen uitspraken worden gedaan over individuele projecten. Er is beleid beschreven dat bindend is en beleid ‘waar rekening mee moet worden gehouden’. Zo is het bindend dat er woningen worden gebouwd die aansluiten op de behoefte en dat 66 procent bestaat uit sociale huur-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen. Dat er voldoende voorzieningen voor een gezonde leefomgeving komen is iets waar de overheid ‘rekening mee moet houden’. Er kan van worden afgeweken, mits daar een goede en onderbouwde motivering voor is. Het gisteren gepresenteerde ROP wordt dus eigenlijk de ‘kapstok’ waar de eilanden hun eigen ROP aan op kunnen hangen.
De uitdagingen die worden genoemd zijn de bevolkingsgroei en vergrijzing, woningbouw, klimaatverandering, kwetsbare economieën, verlies van natuur en biodiversiteit en de druk op ruimte en leefomgeving. Het is dus niet verwonderlijk dat er in het ROP CN veel aandacht wordt besteed aan de natuur en de impact van de klimaatverandering. Zo moeten gevoelige en vitale functies tegen impact van overstromingen en stormen beschermd worden en moet er klimaatbestendig gebouwd worden. Er zijn geen ontwikkelingen toegestaan in beschermde gebieden en voor cruciale gebieden geldt dat hier uitsluitend ontwikkeling is toegestaan wanneer aan een aantal nader genoemde eisen is voldaan. In stedelijke gebieden moet er rekening mee worden gehouden dat er ‘natuur-inclusief’ ontwikkeld wordt.
Goed waterbeheer om overstromingen, droogte en erosie beperken wordt in het ROP CN als essentieel beschouwd. Dit geldt ook voor het stimuleren van investeringen in hernieuwbare energie en het beschermen van natuur onder- en bovenwater in CN. Het ROP van ieder afzonderlijk eiland moet regels bevatten met betrekking tot de bescherming van archeologische waarden en cultureel erfgoed, zo heeft het Rijk vastgesteld. Ook moet er per eiland rekening worden gehouden met de ontwikkelingen in de agrarische sector voor voedselzekerheid.
Met de feedback die tijdens de bijeenkomsten op de verschillende eilanden wordt gegeven zal het ontwerp ROP CN worden opgesteld. Vervolgens stelt de Ministerraad het definitieve ROP CN in het najaar van 2023 vast. Het is de bedoeling dat het regelmatig wordt herzien, in ieder geval om de tien jaar.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).