Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - In vergelijking met 2017 lijkt de economie van Aruba in de eerste zes maanden van 2018 iets beter te hebben gepresteerd. Het toerisme groeide aanzienlijk, maar de consumptie en investeringen bleven achter.

CBADe Centrale Bank van Aruba (CBA) publiceerde in de ‘State of the Economy’ over het eerste halfjaar van 2018 een overzicht van de lokale en internationale economische ontwikkelingen gedurende deze periode.
De beschikbare toerisme-indicatoren, zoals het aantal verblijfstoeristen, cruisepassagiers en overnachtingen maar ook de hotelbezettingsgraad en de hotelinkomsten, lieten een opvallend sterke groei zien. Evenzo ontwikkelden de toerismeontvangsten, gemeld door banken, zich sterk in de eerste zes maanden van 2018.
Het positieve effect van toerisme werd echter deels afgezwakt door de minder eenduidige ontwikkeling van verschillende consumptie- en investeringsindicatoren.
Enerzijds daalde het consumenten- en ondernemersvertrouwen, anderzijds namen de opbrengsten uit consumptiegerelateerde belastingen toe, terwijl grote investeringsprojecten voortgezet werden en de waarde van woninghypotheken groeide. De invoer steeg aanzienlijk in bijna elke categorie, mede als gevolg van de hogere bestedingen van toeristen en grote investeringsprojecten. Gecombineerd met de dalende (nie--toerisme) export betekende deze toename een verdere verslechtering van het handelstekort van Aruba.
De consumentenprijsindex (CPI) liet een opwaartse trend zien in de eerste helft van 2018, wat resulteerde in een inflatie van 3,4 procent in juni. De benzineprijzen stegen in de eerste twee kwartalen van 2018 met 10,6 procent. De prijs van fruit liet een zeer sterke stijging van 4,0 procent zien van januari op februari 2018 (maand op maand) als gevolg van de sluiting van de Venezolaanse grens voor handel met Aruba. Verwacht wordt dat de inflatie verder zal toenemen als gevolg van de hogere omzetbelasting (BBO) en het hogere BAZV-tarief vanaf 1 juli 2018.
De totale geldhoeveelheid steeg naar 4.330,7 miljoen florin per eind juni 2018. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een 126,2 miljoen expansie van de kredietverlening aan de publieke sector als gevolg van de netto-aankoop van uitgegeven overheidspapier door de commerciële banken. Het niveau van het netto buitenlands actief ligt boven de traditionele normen die worden gemonitord door het Monetary Policy Committee (MPC) van de CBA. De reserves bleven dus op het gewenste niveau in de eerste twee kwartalen van 2018. De binnenlandse kredietverlening aan de particuliere sector groeide met 0,8 procent tot 3.159,2 miljoen florin aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 vergeleken met de stand per ultimo van het vierde kwartaal van 2017. Het begrotingstekort (op kasbasis) van de overheid van Aruba liep in het eerste halfjaar van 2018 terug tot 2,9 miljoen florin, ofwel -0,1 procent van het bruto binnenlands product.
De inkomsten vertoonden met 10,9 procent een aanzienlijke groei (+ 65,7 miljoen florin) ten opzichte van de eerste helft van 2017. Deze stijging was toe te rekenen aan zowel hogere belasting? als niet-belastinginkomsten. Een betere naleving heeft hieraan bijgedragen, mede aangespoord door de voortdurende inspanningen van de Belastingdienst om achterstallige belastingen te innen. De stijging van de niet-belastinginkomsten was voornamelijk het gevolg van hogere dividendinkomsten van staatsbedrijven (+49,6 miljoen florin). De overheidsuitgaven daalden licht met 4,9 miljoen tot 675,2 miljoen florin in de verslagperiode, met name doordat de uitgaven van het ontwikkelingsfonds nihil werden vanwege de stopzetting van dit fonds. De overheidsschuld bedroeg 4.178,9 miljoen. Als gevolg hiervan kwam de schuldquote aan het einde van de periode uit op 85,6 procent, ofwel 1,2 procentpunt lager dan aan het einde van 2017.
www.cbaruba.org