Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad – De ministerraad heeft afgelopen vrijdag de wijzigingen in de Memorie van Toelichting bij de begroting voor het komende jaar goedgekeurd.

Volgens minister-president Mike Eman staat niets het begrotingsproces meer in de weg en kan het nieuwe jaar met een goedgekeurde begroting beginnen.
,,Wat er aan de hand is, is dat de Raad van Advies is begonnen met het werk aan de begroting. Die constateerde dat het College Arubaanse financieel toezicht (CAft) aanbevelingen heeft gedaan en wilde van de regering weten wat die met de aanbevelingen zou doen. Op basis van die vraag is de Memorie van Toelichting aangepast en dat is nu door de ministerraad geaccordeerd”, aldus Eman. 
Het CAft heeft op 17 september 2015 advies uitgebracht op de verkorte concept-ontwerpbegroting 2016. In zijn advies is ingezoomd op een aantal belangrijke thema’s. De aanbevelingen zien deels toe op het versterken van de regie op, en onderbouwing van voorgenomen aanpassingen, zoals de herziening van het belastingstelsel en de bezuinigingen op het personeel. Het CAft is daarnaast van mening dat de verkorte concept-ontwerpbegroting 2016 in beperkte mate inzicht geeft in de voornemens voor 2016. De koppeling tussen het beleid en de cijfermatige meerjarenramingen is niet in voldoende mate inzichtelijk; zo is er bijvoorbeeld geen aansluiting te maken tussen aan de ene kant de speerpuntennota en aan de andere kant de begroting. De voorgenomen maatregelen dienen nader onderbouwd te worden met zowel wetsvoorstellen als cijfermatige toelichtingen. Op basis van de aangeleverde cijfers oordeelde het CAft dat verdere aanpassingen nodig waren teneinde het begrote financieringstekort van 2,0 procent van het bbp voor 2016 te realiseren.
Premier Eman is van mening dat de regering de afgelopen jaren voor economisch en sociaal perspectief heeft gezorgd en heeft er alle vertrouwen in dat de begroting 2016 verantwoord en haalbaar is. Hij spreekt nu al over meevallers, omdat binnenkort beslist wordt of de olieraffinaderij weer open gaat of dat het terrein een herbestemming krijgt. ,,In beide gevallen komt er veel geld binnen, dat we nu niet in de begroting hebben staan. Neemt Citgo de raffinaderij over, dan wordt volgend jaar al 2,5 miljard florin geïnvesteerd en de jaren daarna zeventig tot negentig miljoen per jaar. Als er een herbestemming komt voor het terrein, dan gebeurt dat onder de verantwoordelijkheid van Valero. Die heeft laten weten dat daar een bedrag van 200 miljoen florin mee gemoeid is over een periode van dertig maanden.”
De premier meldt ‘met trots en tevredenheid’ dat voor het eerst in vele jaren Aruba het nieuwe jaar gaat beginnen met een goedgekeurde begroting en dat binnen enkele jaren het Arubaanse huishoudboekje op orde is. ,,We sluiten dit jaar af met een tekort van 183 miljoen florin. Volgend jaar is dat 81 miljoen en in 2017 stevenen we af op een tekort van twee miljoen. In 2018 voorzien we een overschot van 35 miljoen florin. In combinatie met het herstructureren van de sociale voorzieningen en het herstel van de koopkracht van de burgers, vind ik dat we het niet slecht hebben gedaan. Minister Mike de Meza van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, had er maar weinig aan toe te voegen. ,,Volgens mij betekent deugdelijkheid van bestuur dat je de problemen die je op je bordje krijgt, op een verantwoorde manier oplost en niet doorschuift naar volgende generaties.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.