In het laatste concept van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (bvz) dat door de Staten is aangenomen staan enkele punten vermeld die de nodige aandacht verdienen en zelfs aangepast of veranderd dienen te worden. Deze landsverordening heb ik vrijdag 1 februari 2013 afgehaald bij het parlement.
Ik wil vooral aandacht vestigen op hetgeen staat vermeld onder artikel 2.1 van hoofdstuk 2 ‘Kring van verzekerden’. Onder artikel 2.1.2 wordt vermeld:
,,Niet verzekerd ingevolge deze Landsverordening zijn de navolgende categorieën ingezetenen:
Zij die kunnen aantonen bij een verzekeringsbedrijf als bedoeld in de Landsverordening Toezicht verzekeringsbedrijf tegen ziektekosten verzekerd te zijn;
Zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de minister ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening ziekteverzekering, zoals deze luidde op de dag voorgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die landsverordening.”
Hierna volgen nog twee leden c en d die voor mijn commentaar niet van belang zijn.
Mijn opmerking betreft het gestelde onder lid b van bovengenoemd artikel.
Onder paragraaf 4 van de Memorie van Toelichting wordt bij de artikelgewijze toelichting vermeld dat bij de tweede uitzondering hierboven onder b, het gaat om de zogenaamde eigen risicodragers. Het gaat namelijk om bedrijven die door de minister exoneratie verkregen om een eigen ziektekostenregeling te handhaven voor hun werknemers (o.a. PdVSA, Dokmaatschappij en Sehos).
Mijn ‘concern’ in dezen is dat de Landsverordening basisverzekering ziektekosten onder artikel 2.1.2 onder b sec spreekt van ‘zij die werkzaam zijn’. Er wordt met geen woord gerept over onder andere de gepensioneerden van het bedrijf, die ook recht hebben op eenzelfde pakket ziektekostenvergoeding als de werknemer. Door slechts de werknemer te benoemen in artikel 2.1.2 onder b, dient er van uitgegaan te worden dat de gepensioneerden van bijvoorbeeld het St. Elisabeth Hospitaal, waartoe ik ook behoor, en andere bedrijven die eigen risicodragers zijn, wel premie moeten betalen ten behoeve van het fonds van het Uitvoeringsorgaan dat de Landsverordening basisverzekering ziektekosten beheert. Dit terwijl genoemde gepensioneerden premie betalen aan bijvoorbeeld het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) om recht te verkrijgen op ziektekostenvergoeding, met een gelijk pakket kostenvergoeding als dat van de werknemer. Ik neem aan dat er sprake is van een omissie in de formulering van hetgeen staat vermeld in genoemd artikel 2.1.2. onder b, wegens onbekendheid met bestaande regelingen binnen genoemde categorie bedrijven.
Vandaar dat ik een nieuwe formulering voorstel. Artikel 2.1.2. b zal dan moeten luiden;
,,Zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de minister ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening ziekteverzekering, zoals deze luidde op de dag voorgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die landsverordening. Tevens vallen onder deze categorie: gepensioneerden van voornoemde categorie bedrijven, die recht hebben op ziektekostenvergoeding gelijk aan bovenvermelde werknemer en andere gewezen werknemers, die wegens één of andere reden niet meer werkzaam zijn maar wel aanspraak maken op een zelfde pakket ziektekostenvergoeding als de werknemer.”
Ter verduidelijking van ‘zij die wegens één of ander reden niet werkzaam zijn’: bijvoorbeeld bij de werknemer van het Sehos, die drie jaar lang aaneengesloten arbeidsongeschikt is geweest wordt het dienstverband verbroken. Deze persoon behoudt het recht op ziektekostenvergoeding gelijk aan het pakket van de werknemer en de gepensioneerde.
Hopelijk ben ik duidelijk genoeg geweest met hetgeen ik naar voren heb gebracht. Voor de goede orde, het gaat niet slechts om het St. Elisabeth Hospitaal maar om alle gelijke gevallen bij andere bedrijven. Deze brief wordt ook verstuurd naar de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, relevante overheidsorganen en Statenleden.
Felix D. Pinedo (gepensioneerde Sehos na 42 dienstjaren),
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).