Dat bedoel ik dus met: ,,Bestemmingswijzigingen doordrukken zonder de daarvoor wettelijk vastgelegde procedures te hanteren en/of deze procedures aan te passen lijkt verdacht veel op gelegenheidswetgeving om belanghebbenden te accommoderen.”
Procedures en regelgeving met betrekking tot bestemmingswijzigingen van gebieden zijn vastgelegd in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) en de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao.(Eroc), als zodanig officieel geaccordeerd door het BC, vastgesteld door de Eilandsraad in een openbare raadsvergadering en vastgelegd in een landbesluit.
Mas claro no a canta un gallo.
Volgens de huidige overheidsversie zou de oorspronkelijke wet/regelgeving met betrekking tot het EOP per 10-10-‘10 veranderd zijn. Er zou geen bezwaar meer gemaakt kunnen worden tegen voorgenomen bestemmingswijzigingen.
De burger heeft wel nog het ‘recht’ gehad om tijdens de ‘hoorzitting’ op 30 oktober 2012 zijn visie over de geplande bestemmingswijziging en ontwikkeling van Oostpunt kenbaar te maken. Wat er verder met die visie gedaan werd/zal worden is overigens volstrekt onduidelijk en nergens wettelijk vastgelegd.
Volgens de in de pers verschenen ‘Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-Landsverordening tot herziening van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao betreffende bestemmingen van de gronden te Oostpunt’, heeft de burger nogmaals het ‘recht’ om binnen 30 dagen zijn ‘zienswijze’ in te dienen bij het ministerie van Verkeer,Vervoer en Ruimtelijke Planning, Daarna krijgt hij zelfs nog de kans om zijn zienswijze mondeling toe te lichten op een of meer door de minister te houden hoorzittingen.
Na beoordeling van de zienswijzen zal de ontwerp-Landsverordening aangeboden worden aan de Staten. Wat en door wie en op welke gronden er beoordeeld zal worden is opnieuw op geen enkele manier uit de kennisgeving op te maken en nergens wettelijk vastgelegd. Ik ga ervan uit dat het eindresultaat wel al vast staat.
De tijdens de hoorzitting door de Cooper/MAN-marionet toegezegde juridische grondslag voor het gebruik van ‘zienswijze’ in plaats van ‘bezwaar’ is tot op heden niet ontvangen.
Ook nieuw is de voorwaarde dat natuurlijke personen een kopie van inschrijving, en rechtspersonen een kopie van de statuten moeten overleggen. Bovendien dient de indiener ‘belanghebbende’ te zijn. Weer is de wettelijke onderbouwing van het eerste vereiste nergens te vinden en in het verleden niet gehanteerd.
Ook is voor wat betreft het begrip ‘belanghebbende’ de gebruikte jurisprudentie uit 2003 en 2006 volkomen irrelevant. Beide uitspraken hebben betrekking op het verlenen van een bouwvergunning.
Het veranderen van een Landsverordening en de bestemmingswijziging van Oostpunt met de impact van de voorgestelde ontwikkeling op de gehele samenleving zijn van volkomen andere schaal en aard.
Willens en wetens worden er meer niet wettelijk onderbouwde barrières opgesteld en spraak/begripsverwarring gecreëerd om de verontruste burger het nog moeilijker te maken zijn bezwaar in te dienen.
De procedures in het EOP en de Eroc zijn mede vastgesteld als waarborg dat het algemeen belang niet willekeurig kan worden geschaad. Daar Oostpunt en de voorliggende koraalriffen behoren tot ons natuurlijk en nationaal erfgoed (wellicht zelfs werelderfgoed als de aanvraag hiervoor ooit was ingediend), gaan de voorgestelde bestemmingswijziging en daarmee gepaard gaande vernietiging van het voorliggende koraalrif in tegen ieders - en het algemeen belang
De Eroc is niet gewijzigd en er bestaat geen andere/nieuwe wetgeving. De procedures dienen dus conform de Eroc uitgevoerd te worden. Ook het ministerie van Algemene Zaken, afdeling Wetgeving en Juridische Zaken is hier heel duidelijk over.
Hiermee is elke burger belanghebbende en kan elke burger formeel bezwaar aantekenen.
Ik hoop dat veel bezorgde burgers die zich willen hard maken voor natuurbescherming/natuurbeheer en een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Curaçao, van hun rechten gebruik zullen maken.
Chris Schmitz, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).