Naar aanleiding van nogal wat verontruste reacties vanuit onze omgeving zou ik graag willen reageren op uw artikel ‘Toezicht op Amfo niet goed’ van vrijdag 18 mei jl..
Ik kan niet constateren dat er onjuistheden in Uw artikel staan, doch uit de reacties die wij hebben binnengekregen blijkt soms dat men zich zorgen maakt over het feit of Amfo (financieel) wel goed functioneert. Dat doet ons uiteraard geen goed, daar wij dit juist beschouwen als een van onze kernwaarden.
In dit verband is het goed even terug te grijpen naar de oorspronkelijke tekst van het kamerstuk: ’33240 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2011, nr 2 rapport bij het jaarverslag 2011 van Koninkrijksrelaties, door de president van de Algemene Rekenkamer’.
Uit deze tekst wordt duidelijk dat het hier gaat om de vraag of de bedrijfsvoering en de financiële informatie in de jaarverslagen (van BZK RK). Verderop in de tekst wordt aangegeven dat er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd. Opmerkelijk hierbij is trouwens dat hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van de AMFO nog niet kunnen zijn meegenomen aangezien deze pas voor 31 mei bij BZK dienen te worden ingediend.
Verder wordt wel geconstateerd dat ‘evenals vorig jaar, de minister in 2011 onvoldoende inhoudelijke informatie over de bestedingen van de subsidies heeft opgevraagd bij de FDA en de Amfo. Er is beperkt actie ondernomen om het toezicht op de voortgang van projecten van de FDA en Amfo te verbeteren’.
Het is goed om hierbij van de kant van Amfo aan te geven dat de informatie die wij BZK dienen te leveren dient te voldoen aan het met elkaar overeengekomen controleprotocol. De laatste vastgestelde versie van dit protocol is van 1 januari 2010. Hierin zijn doel, aard en reikwijdte van de accountantscontrole vastgelegd. Daarbij gaat het met name om de getrouwheid, de rechtmatigheid en de ordelijkheid en controleerbaarheid. De rechtmatigheidstoets is in het laatste controleprotocol van 2010 toegevoegd. Sinds 2007 is nog nooit een jaarverslag en jaarrekening van de Amfo (op deze gronden) afgewezen.
Wel is inderdaad aanvullend met BZK afgesproken dat Amfo naast de gebruikelijke informatie van jaarverslag en jaarrekening tevens informatie zou gaan verschaffen over de individuele projecten. Dit betreft dan de financiële omvang van het project, de opzet, de doelstelling de resultaten e.d.. Dit vormt voor onze organisatie geen enkel probleem, aangezien deze informatie volledig beschikbaar is.
Tenslotte geeft de rekenkamer nog aan dat ‘op basis van onze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen, dat de financiële informatie in het jaarverslag 2011 deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften’.
Bij nader inzien is er dus niets aan de hand met de door Amfo verstrekte informatie, noch met het jaarverslag van BZK. Wel wenst de rekenkamer een beter inzicht in de projecten en de resultaten daarvan. Deze informatie zal in 2011 worden geleverd.

Reinoudt Karsdorp, Algemeen Directeur Amfo, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).