De sociaaleconomische impact
Heeft Whiteman er wel bij stilgestaan hoe de samenleving kan worden ontwricht bij ongebreidelde groei van de (beroeps)bevolking in een zodanig ijltempo als is voorzien in de HoA met 4.200 arbeidskrachten? De hoogstnoodzakelijke sociale infrastructuur in de samenleving ontbreekt nog waarbij de overheid op adequate wijze de influx van de stroom gastarbeiders kan managen, met de noodzakelijke faciliteiten zoals het verschaffen van geschikte woonruimte, de bouw van voldoende nieuwe klaslokalen en het in dienst nemen van nieuwe leerkrachten. Er zal een zware wissel worden getrokken op de beschikbare sociale voorzieningen en de bestaande sociale structuur van de samenleving, mogelijke verstoring van het evenwicht op de arbeidsmarkt tussen lokale en buitenlandse werkers, de 80/20-regeling helemaal uitgerangeerd, hooggeschoolde Chinese kenniswerkers als expats, derhalve weinig inkomstenbelasting opbrengst uit die groep. Het onvermijdelijk ontstaan van een spanningsveld tussen de lokale en de geïmporteerde arbeidskrachten met alle risico’s van sociale onrust.
Maar meer dan verstoring van de arbeidsmarkt, is de verstoring van het machtsevenwicht in het overheidsbeleid. Wie betaalt, die bepaalt. Dit is al gebleken tijdens de vergadering van de ministerraad op 17 november vlak voordat de HoA op 18 november werd ondertekend. Het voorstel van de juridisch adviseur van de regering om artikel 19.1 aan te passen in dier voege dat ontbinding van het contract zonder bemoeienis van de arbitragecommissie zou kunnen plaatsvinden, dat voorstel werd doodleuk afgewezen en weggewuifd met het argument ‘dat dit belemmerend zou werken’. Ja, belemmerend voor GZE om in recordtempo zo veel mogelijk greep op al onze economische pijlers te krijgen. En zo hebben we nu al een voorproefje kunnen waarnemen van wat ons in de toekomst te wachten staat.
En vanwege de noodzakelijke import van arbeidskrachten uit de regio en hooggeschoolde kenniswerkers uit China zal Curaçao in feite fungeren als werkverschaffing voor de regio en voor China. Maar vanuit de regio zullen overwegend niet-kenniswerkers worden geïmporteerd die in een lagere salarisschaal vallen en daardoor ook minder kunnen bijdragen aan de staatskas aan inkomstenbelasting en aan SVB voor het bekostigen van de sociale lasten. De premieopbrengst zal voor SVB veel lager zijn dan de te verwachten uitgaven voor medische kosten, want er zal veel meer aanspraak worden gemaakt op de gezondheidszorg, die nu reeds vrijwel onbetaalbaar is.
Tot zover de interne impact.
Maar daarnaast is er ook een externe impact, hebben wij er wel goed over nagedacht of wij onze unieke logistieke positie op de maritieme route naar het Panamakanaal zelf in eigen beheer willen benutten, of dat wij die unieke logistieke positie aan een buitenlandse entiteit willen toespelen zodat die onze unieke logistieke positie te eigen bate gaat exploiteren. Hoe staat de VS tegenover de verstoring van het bestaande machtsevenwicht in de ‘backyard of the USA’?
En hoe staat ons buurland Venezuela tegenover volledige uitsluiting van PdVSA door de Chinezen uit de exploitatie op Curaçao, PdVSA wordt door GZE gereduceerd tot slechts leverancier van de olie door Venezuela. We hebben ons als klein land altijd in geopolitieke zin onafhankelijk opgesteld tegenover de Caribische regio, zowel Noord- en Zuid-Amerika, als Europa. En nog wel ofschoon wij in hoge mate afhankelijk zijn van import voor de elementaire levensbehoeften, hebben wij toch die onafhankelijke positie kunnen handhaven. Tot nu toe op Curaçao geen dictatoriale bestuursvormen, geen centralistisch bestuur, een onafhankelijke rechterlijke macht, veel aandacht voor de fundamentele mensenrechten, geen voorkeur voor de doodstraf boven taakstraf, hetgeen een modernere en effectievere vorm van straftoedeling is.
Er moet een SWOT-analyse worden gemaakt over de sociaaleconomische impact van de deal met GZE. Hoe dan ook zal onvermijdelijk de vuile uitstoot door GZE in de komende jaren noodgedwongen blijven voortbestaan, want de door het MDPT geplande grote LNG-terminal die dit moet kunnen verhelpen, zal pas over 6 jaar gereed zijn, terwijl de ‘kleine’ LNG-terminal die door drie lokale ONV’s gerealiseerd kan worden en met eventuele gedeeltelijke financiering via ons lokale bankwezen kan worden bekostigd (al dan niet met een buitenlandse strategische partner daarbij), zo’n ‘kleine’ LNG-terminal kan reeds over 2 tot 3 jaar bedrijfsklaar zijn. Mama Kòrsou pleit voor sociaaleconomische groei met zo veel mogelijke positieve gevolgen voor haar kinderen. Gecontroleerde groei met waarborging van haar logistieke onafhankelijkheid. 
(wordt vervolgd)

Lissette Bor,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).