Door Rutsel Martha
De Staten hebben dinsdag het voorstel tot wijziging van de Sanctielandsverordening verworpen. Daardoor behoudt Curaçao de ruimte om in voorkomende gevallen zelf te beslissen bij welke EU-sancties zij zich wel of niet zal aansluiten. Echter, daarmee is niet gezegd dat het op voorhand uitgesloten is dat EU-sancties niettemin bindend zijn voor Curaçaoënaars, Curaçaose rechtspersonen en in Curaçao geregistreerde schepen en luchtvaartuigen. Dit komt omdat bijvoorbeeld de huidige EU-sancties tegen Rusland (EU Verordening 269/2014) de beperkende maatregelen niet alleen voor het grondgebied van de EU voorschrijft, maar ook voor onderdanen van EU- lidstaten, rechtspersonen die naar het recht van EU-lidstaten zijn opgericht, en voor geregistreerde schepen en luchtvaartuigen.
Deze verordening bevat de EU-sancties inzake territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Op grond van artikel 2 van de verordening dient bevriezing plaats te vinden van alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de in de bijlage van de verordening genoemde natuurlijke personen. Voorts worden geen tegoeden of economische middelen, direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlage van de verordening vermelde natuurlijke personen.
Zoals bekend, is internationaalrechtelijk gezien het Koninkrijk als zodanig EU- lidstaat, met dien verstande dat Nederland volledig onder het EU-recht valt, terwijl de Caribische delen slechts onder het LGO-regime ressorteren (Landen en Gebieden Overzee). Echter, de jurisprudentie van het Europees Hof over de betekenis hiervan voor de toepassing van Europese regelgeving op LGO-onderdanen en aldaar opgerichte rechtspersonen en geregistreerde schepen en vliegtuigen, is verre van eenduidig. Met andere woorden: men moet niet uit verwerping van de Sanctieverordening door de Staten afleiden dat EU-sancties geen gevolgen hebben voor Curaçao. Het is derhalve raadzaam dat Curaçaoënaars, Curaçaose rechtspersonen en in Curaçao geregistreerde schepen en luchtvaartuigen die op een of andere wijze te maken krijgen met personen/rechtspersonen die aan EU-sancties onderhevig zijn, zich in dezen deskundig laten voorlichten. Mij dunkt dat vooral ondernemingen in de internationale financiële sector, maar ook zij die anderszins bij internationale handel betrokken zijn, zich dit zich moeten aantrekken.

Dr. Rutsel Silvestre J. Martha, momenteel werkzaam bij Discreet Law in Londen, is oud-Justitieminister (1998-2002) voor PNP en als internationaal jurist ook werkzaam geweest bij de Antilliaanse Centrale Bank, het IMF en heeft leiding gegeven aan de juridische diensten van Interpol (Lyon) en Ifad (Rome). Hij was Gevolmachtigd minister voor de Antillen bij de EU in Brussel en is sinds 2007 gasthoogleraar in Singapore en adjunct professor of law aan NYU Law School in New York.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).