De informatie die wij nu via de media krijgen voorgeschoteld, dat er sprake is van 35 gevallen van zika-aandoeningen, verdient verdere discussie. Bij het afronden van mijn studie Master of Science in Healthcare/Nursing, heb ik in mijn eindscriptie de angst voor hiv-besmetting bij gezondheidswerkers als onderwerp gekozen. Ik heb diverse literatuurstudies gedaan over contaminatie via prikincidenten, snij-incidenten, bloedtransfusie etcetera, met het hiv-virus.
De World Health Organisation (WHO) heeft gesteld dat voor elk geconstateerd geval van hiv-infectie men rekening moet houden met een multiplicatiefactor. De multiplicatiefactor in die tijd (jaren 90) was redelijk hoog. Dus in het geval van het zikavirus zal er ook een multiplicatiefactor moeten tellen. De muggen die het zikavirus verspreiden (met een dure naam ‘de vectors’) gaan te werk zonder willekeur en prikken lukraak om zich heen. Daar de zika-aandoening zich met lichtere of heftigere symptomen kan manifesteren, is het denkbaar dat velen deze aandoening hebben (gehad) zonder het te weten. Daarom denk ik dat men niet moet afgaan op 35 zikagevallen, maar dat men rekening dient te houden met een multiplicatiefactor die ik (met een natte vinger in de lucht) nu niet wil benoemen om geen onrust te kweken. Dat laat ik over aan mijn ‘friends’ van de Geneeskundige en Gezondheidszaken (G&Gz). Verder is het goed om de spreiding van de ziektegevallen over het eiland na te gaan. Ten tijde van de discussies rondom fluoride in het drinkwater, heb ik een analyse gedaan van diverse onderzoeken die in diverse landen over dit onderwerp zijn gepubliceerd. Op basis daarvan was mijn advies om, net zoals in de Verenigde Staten door gerenommeerde ‘healthcare agencies’ zoals de US Environmental Protection Agency (EPA) werd geadviseerd, over te gaan tot een verlaging van het gehalte aan fluoride in het drinkwater. In de diverse onderzoeken werd namelijk geconcludeerd dat overmatige fluoride negatieve invloed heeft of kan hebben op het neurologische system (ook de hersenen), vooral bij kinderen. De onderzoekers hebben ook aangetoond dat kinderen in rurale gebieden die blootgesteld waren aan drinkwater met een hoog gehalte aan fluoride, een lagere intelligentiequotiënt (IQ) hadden. Ik heb gesuggereerd om na de verlaging van de dosis fluoride in het drinkwater alhier, meteen van start te gaan met een longitudinale studie (minstens tien jaar lang) onder de bevolking om de ontwikkeling van onder andere cariës en andere aandoeningen op de voet te volgen. Als voorbeeld heb ik toen ook genoemd de werkzaamheden van een commissie die samengesteld was door de toenmalige in de regering zittende politieke partij PLKP, die het effect moest meten van het verdelgingsmiddel tegen muggen malathion. In die commissie zaten Rudolf de Wit, tandarts Randall Rojer, mijn persoon en iemand van de LVV. Elk van ons heeft diverse onderzoeken over het effect van malathion op de mens en dieren doorgelicht. Ons advies in ons eindverslag was om te stoppen met het verstuiven van malathion. Pas na enkele jaren is men ermee gestopt. Dat wordt deze dagen pas ook door de minister en het hoofd van G&Gz bevestigd. Wij hebben mensen hier die dit soort onderzoeken kunnen doen. Waarom langer wachten?
Felix D. Pinedo, Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).