In haar meest recente Tax Alert gaat Meijburg & Co Caribbean Curaçao uitgebreid in op het algemene uitsteltermijn in 2015 voor de aangifte van winstbelasting voor de offshore-sector. Het Antilliaans Dagblad publiceert de bijdrage van Meijburg & Co Caribbean hieronder integraal.

De Inspectie der Belastingen heeft op basis van een coulance regeling jarenlang geen strikte indieningstermijn gehanteerd, noch het boetebeleid toegepast ten aanzien van de aangiften winstbelasting voor offshore-vennootschappen. Desondanks heeft de Inspectie der Belastingen op 6 november 2015 aanmaningen verzonden aan (het merendeel van) de op Curaçao gevestigde offshore-vennootschappen, voor het indienen van de aangiften winstbelasting voor de boekjaren tot en met 2014. Bij brief van 17 december 2015 heeft de minister van Financiën voor het indienen van de aangiften winstbelasting tot en met het boekjaar 2014 uitstel verleend tot en met 29 februari 2016.

Uitstel van indiening
Voorts heeft de Inspectie der Belastingen per 4 mei 2016 aangiftebiljetten winstbelasting voor het boekjaar 2015 uitgereikt, die in beginsel per 4 juli 2016 moesten worden ingediend. De Inspectie ziet aanleiding om ten aanzien van de 2015 aangifte winstbelasting uitstel voor het indienen van de aangiftebiljetten 2015 te verlenen tot en met 4 oktober 2016. Dit houdt in dat de offshore-vennootschappen tot en met 4 oktober 2016 de tijd hebben om de aangifte winstbelasting 2015 in te dienen. Bovengenoemde uitstel van indiening van aangifte winstbelasting 2015 is door de Inspectie der Belastingen per brief van 29 juli 2016 gecommuniceerd.
De Inspectie beoogt te bewerkstelligen dat de achterstand van de indiening van aangiften winstbelasting in de offshore-sector wordt ingehaald. De Inspectie lijkt hiermee terzijde te hebben geschoven de jarenlange van toepassing zijnde coulance regeling dat offshore-vennootschappen zich niet zullen beroepen op het verlopen van de navorderingstermijn en dat de Inspectie derhalve geen strikte termijnen zal hanteren en/of boetes zal opleggen. Tegen deze achtergrond merken wij op dat, nu er wel termijnen in de offshore-sector worden gehanteerd door de Inspectie, mogelijk boetes kunnen worden opgelegd door de inspecteur bij een te late indiening van de aangifte winstbelasting 2015.i

Uitreiken aangiftebeleidADOpinie 800
Het bestuur van een offshore-vennootschap aan wie een aangiftebiljet in tweevoud is verstrekt, dient het biljet in beginsel binnen zestig dagen na de verstrekking bij de inspecteur in te dienen. Een offshore-vennootschap die binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar geen aangiftebiljet heeft ontvangen, dient zelf binnen veertig dagen na afloop van vorengenoemde termijn de inspecteur schriftelijk te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet. Lichamen waarvan het aangiftebiljet zoek is geraakt, kunnen wettelijk gezien op verzoek (kosteloos) een aangiftebiljet aanvragen.

Mogelijkheid verlenging indieningstermijn
Het is mogelijk dat de termijn voor het indienen van een aangiftebiljet wordt verlengd door de inspecteur, zoals dat is geschied bij brief van 29 juli 2016. De inspecteur kan hierbij zelf bepalen voor welke periode de termijn wordt verlengd.
Indien het bestuur van een offshore-vennootschap reeds om uitstel van indiening van het aangiftebiljet 2015 heeft verzocht en het desbetreffende verzoek voor uitstel door de inspecteur is afgewezen, is het alsnog mogelijk om onder de algemene verlenging van de indieningstermijn conform de brief van 29 juli 2016, het aangiftebiljet 2015 uiterlijk 4 oktober 2016 in te dienen.

Sancties na overschrijding indieningstermijn
Indien na de uitreiking van een aangiftebiljet, ondanks een schriftelijke aanmaning, de aangifte niet tijdig wordt ingediend, dan kan de inspecteur bij wijze van een navorderingsaanslag een boete opleggen van ten hoogste 100 procent van de nagevorderde belasting. De directeur der Belastingen heeft de bevoegdheid om de boete geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).