Door Zuleika Lasten en Terrence Melendez
De Curaçaose economische zone (e-zone) bestaat al langer dan 15 jaar. Voor velen van ons geldt dat de e-zone bij onze zeehaven, Free Zone Koningsplein, ons wel opvalt wanneer wij daaraan voorbijrijden op de Nieuwe Haven. Maar wat houdt zo’n e-zone eigenlijk in? Welke vennootschappen kunnen zich daar vestigen en waarom zouden zij dat doen? Wat is het voordeel van deze e-zones voor Curaçao? In dit artikel gaan wij in op deze vragen en geven wij u wat meer inzicht in het belang van de e-zone voor Curaçao.
Een e-zone is een afgezonderd terrein of een specifiek aangewezen pand voor de internationale handel en dienstverlening. Er zijn twee soorten e-zones. De eerste en oudste vorm van de e-zone bestaat uit terreinen waar, onder andere, goederen kunnen worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt, gemonteerd, verpakt, tentoongesteld en uitgeslagen of op andere wijze behandelingen kunnen ondergaan. Op Curaçao zijn hiervoor twee terreinen aangewezen, één gelegen bij de luchthaven en de voornoemde e-zone bij de zeehaven. U kunt in dit kader terugdenken aan de periode toen mensen uit de regio, met name Zuid-Amerika, ons eiland bezochten om hier in de Free Zone artikelen in te kopen om die vervolgens in hun eigen land te verkopen.
Door de ontwikkeling van het internet en de groei van de e-commerce nam de handel via de Free Zone echter af en gingen mensen steeds meer via het internet inkopen. Mede hierdoor werd naderhand de mogelijkheid gecreëerd om ook e-commercediensten in een e-zone toe te staan. De tweede vorm van de e-zone bestaat dan ook uit gebouwen waar internationale handel en dienstverlening met behulp of ten behoeve van elektronische communicatie en informatiemogelijkheden kunnen worden verricht. Op Curaçao zijn meerdere van deze e-zones aanwezig.
De e-zone leent zich voor vennootschappen die zich in hoofdzaak bezighouden met de handel, met of dienstverlening aan afnemers buiten Curaçao. Daarbij is tevens vereist dat de activiteiten van de vennootschap zullen bijdragen aan de economische groei van Curaçao door het genereren van deviezen en/of het scheppen van werkgelegenheid.
Bedrijven met goederenbeweging kunnen zich vestigen in de e-zones bij de luchthaven of de zeehaven.
Bedrijven zonder goederenbeweging kunnen zich vestigen in een van de als e-zone aangewezen bedrijfspanden die specifiek voor e-commerce geschikt zijn gemaakt.
Het is voor e-zonevennootschappen ook mogelijk om zaken te doen met andere bedrijven die in de e-zone zijn gevestigd. Indien men zaken wenst te doen met afnemers op Curaçao, dan zal het bedrijf hiervoor toestemming moeten vragen aan het ministerie van Economische Ontwikkeling.
Toestemming zal in het algemeen worden verleend onder nader te stellen voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de prijsbepaling, kwaliteit van de goederen en diensten en de aflevering van goederen. De belangrijkste voorwaarde echter is dat de lokale activiteiten van de e-zonevennootschap beperkt dienen te blijven tot een bepaald percentage (voor goederen is dat vaak 25 procent) van de totale activiteiten.
Ten aanzien van de activiteiten geldt tevens dat het ministerie van Economische Ontwikkeling mede bepaalt welke goederen niet zijn toegestaan om verhandeld te worden in de e-zone of welke een specifieke controle hiervoor nodig hebben. Voor de laatstgenoemde groep kan bijvoorbeeld worden gedacht aan alcohol en rookwaar. Voor goederenhandel is het overigens niet vereist dat de goederen de e-zone aandoen. Het is voldoende dat de goederen worden verhandeld door middel van een in de e-zone gevestigd bedrijf.
Wat betreft de e-commercediensten geldt dat de meeste vormen van elektronische dienstverlening in de e-zone zijn toegestaan. Uitgesloten zijn echter financiële dienstverlening, royaltybetalingen, verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten, en andere dienstverlening ter zake van het trustbedrijf, evenals zakelijke dienstverleners zoals notarissen, advocaten, accountants, fiscale adviseurs en aanverwante dienstverlening.
De winst van e-zonevennootschappen wordt belast tegen een tarief van 2 procent in plaats van het reguliere winstbelastingtarief van 22 procent. Het 2 procent-tarief is niet van toepassing op de winst van een e-zonebedrijf die wordt behaald met de verkoop van goederen of de dienstverlening aan lokale afnemers. Bij het leveren van diensten of goederen aan de lokale markt wordt de daarbij behaalde winst namelijk belast tegen het reguliere winstbelasting tarief van 22 procent teneinde oneerlijke concurrentie met lokale vennootschappen te voorkomen.
Verder worden op de invoer van goederen in een e-zone en op diensten verleend door een lokale onderneming aan een e-zonemaatschappij geen invoerrechten of omzetbelasting geheven. Evenmin worden invoerrechten en omzetbelasting geheven indien goederen worden verkocht of diensten worden geleverd aan afnemers buiten Curaçao. Invoerrechten en omzetbelasting worden wel geheven indien goederen of diensten worden geleverd aan lokale afnemers buiten de e-zone.
Door het introduceren van de e-zonegebieden biedt Curaçao mogelijkheden aan vennootschappen om zich te richten op de internationale markt, waardoor werkgelegenheid wordt gecreëerd en de economische groei van Curaçao wordt gestimuleerd. Inmiddels zijn er meer dan tien e-zonegebieden op Curaçao, niet allemaal even groot en opvallend als Free Zone Koningsplein, maar wel van toegevoegde waarde voor onze economie.

Zuleika Lasten is tax partner en Terrence Melendez is manager tax bij PwC Dutch Caribbean op Curaçao. www.pwc.com/dutch-caribbean


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).