Gezien de huidige politieke ontwikkelingen rond de naamswijziging van het Peter Stuyvesant College (PSC) acht de Vereniging van Ouders PSC (VO PSC) het relevant om andere zaken onder de aandacht te brengen, die ons inziens minstens even belangrijk zijn.
Wegens haar populariteit onder de jeugd is er ieder jaar weer een grote vraag tot plaatsing op het PSC. Door achtereenvolgende regeringen en bevoegde autoriteiten is hier niet op geanticipeerd door leslokalen bij te bouwen met ondersteunende faciliteiten of met een uitbreiding van het personeel. Hierdoor is er een tweeledig probleem ontstaan; aan de ene kant een te groot leerlingenbestand (1.330 leerlingen) waarop de school - en de directie - niet is toegerust en tevens moeten er elk jaar een groot aantal verzoeken tot inschrijving en verzoeken tot verandering van school worden geweigerd.
De weinige doorstroommogelijkheden van vsbo-leerlingen naar middelbare beroepsopleidingen alhier draagt er ook aan bij dat de vraag naar plaatsing op het PSC hoog blijft.
Het povere resultaat van de examens Papiaments en Nederlands vorig jaar baart de VO zorgen. Genoemd dient te worden dat het resultaat van het voor het eerst geëxamineerde vak Papiaments dramatisch was met als gevolg een geringe hoeveelheid vwo- en havo-geslaagden. Daarnaast is duidelijk gebleken dat de beheersing van de Nederlandse taal op - onder meer - het PSC zodanig is verslechterd dat de noodzaak van het ‘Taalproject’ door directie en VO PSC wordt onderstreept. Dit project wordt door de overheid gefinancierd en heeft als doel de beheersing van de Nederlandse taal op te vijzelen.
Absentie van leraren en met name het ontbreken van invallers is ook een punt van zorg. Zoals de meeste ouders van PSC-leerlingen hebben ondervonden is de absentie onder leerkrachten hoog, met uitval van lesuren en hiaten in de kennis van leerlingen tot gevolg. De directie PSC probeert dit steeds op te lossen, doch zij beschikt niet over fondsen om invallers aan te trekken.
De hoge prijzen voor de aanschaf van boeken is ook een aandachtspunt met hoge prioriteit. Deze problematiek wordt gezamenlijk door ouders en directie PSC projectmatig aangepakt.
In de laatste maanden van 2010 is de school veelvuldig gesloten geweest in verband met de wateroverlast van onder andere Tomas. De school heeft waterschade van ruim 100.000 gulden opgelopen. De problemen met de afwatering zijn niet nieuw en het is zorgelijk dat dit jaar na jaar doorsleept, zonder dat er een structurele oplossing komt. Afgezien van deze schadepost is er ook sprake van achterstallig onderhoud van enkele tonnen, onder andere het dak van de kantine dat al jaren lekt.
Het is de VO nodig gebleken fondsen te werven voor ondersteuning van leerlingen die niet over financiële middelen kunnen beschikken om boeken te kopen, maar ook vervoer, uniformpolo’s en zelfs voeding vormen een probleem. Het hoeft geen betoog dat zonder basisvoorzieningen het voor een jeugdige nagenoeg onmogelijk is de school met goed gevolg te doorlopen.
De VO PSC doet dan ook middels deze brief een dringend beroep op de betrokken overheidsdiensten om hun verantwoordelijkheid te nemen inzake deze opgesomde, doch niet limitatieve, problematiek.

Namens de Oudervereniging van het Peter Stuyvesant College.
Carlo Rigot, voorzitter
Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).