Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de maand mei 2016 is de ruimte op de lokale geldmarkt verkrapt. cbcs Dit kwam vooral door de stijging van de verplichte reserves met 29,2 miljoen naar niet minder dan 1.108.5 miljoen (ruim 1,1 miljard) gulden.
Gelden die de commerciële banken verplicht aanhouden bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zonder daarover rente te ontvangen. De verplichte reserves stegen, niet doordat het percentage werd opgeschroefd - dat bleef onveranderd op 18 procent - maar door een toename van de basis waarover deze wordt berekend. Deze basis is, zo legt de CBCS uit, de binnenlandse schuld minus de lange termijndeposito’s.
De verkrapping van de geldmarkt kwam tot uiting in de afname van de basisgeldhoeveelheid, gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de CBCS. Namelijk met -57,1 miljoen. Volgens de toelichting als gevolg van een daling van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (-53,6 miljoen) en van de bankbiljetten en munten in omloop (-3,5miljoen).
Laatstgenoemde houdt verband met de afgenomen vraag naar bankbiljetten en munten door het publiek na de feestdagen in april. Per eind mei stond er een waarde van 456,5 miljoen aan bankbiljetten en munten op de balans.
,,De daling in de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (tot 562,1 miljoen per ultimo mei, red.) kan grotendeels worden verklaard door de netto aankoop van deviezen bij de Centrale Bank gecombineerd met de stijging van de verplichte reserves.”
Echter, de overmaking van het Nederlandse Agentschap van de Generale Thesaurie in verband met de betaling van rente en aflossing op schuldpapier in portefeuille van de commerciële banken, die in het kader van de schuldsanering door de Nederlandse Staat waren overgenomen, heeft de daling van de rekening-courant tegoeden gematigd. Aldus de CBCS in een nadere uitleg.
Bovendien is een deel van de rekening-courant kredieten, die de Centrale Bank aan de commerciële banken had verschaft, afgelost. Deze aflossing komt tot uitdrukking in de daling van 8,7 miljoen in de post ‘Vorderingen op banken’ aan de activazijde van de balans.
Tijdens de maand mei 2016 heeft het Agentschap ook een overmaking verricht ten gunste van de CBCS, in verband met de betaling van rente en aflossing op schuldpapier in de portefeuille van de Centrale Bank die door de voormalige entiteiten van de Nederlandse Antillen was uitgegeven. Deze overmaking verklaart de daling van 11,1 miljoen in de sub-post ‘Overige’ van de post ‘Vorderingen op niet-ingezetenen’ aan de activazijde van de balans.
De post ‘Verplichtingen aan niet-ingezetenen’ steeg in mei met 57 miljoen, wat voornamelijk het gevolg was van netto stortingen door de commerciële banken op Bonaire waardoor hun saldo bij de CBCS toenam.
Dit, in combinatie met de overmaking door het Agentschap om de genoemde rentebetalingen en aflossingen te verrichten, verklaart grotendeels de stijging van 51,5 miljoen in de post ‘Deviezen’. Deze stijging werd enigszins tenietgedaan door de netto verkoop van deviezen aan de commerciële banken. Per 31 mei 2016 stond er voor 2.741,4 miljoen (ruim 2,7 miljard) aan deviezen op de balans.
Tenslotte is de post ‘Goud’ aan de activazijde van de balans met 55,4 miljoen gedaald, als gevolg van de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind april 2016. De waarde van de goudvoorraad stond per ultimo mei met een waarde van 912,1 miljoen op de CBCS-balans. De afname van de post ‘Kapitaal en reserves’ aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de daling van de marktwaarde van goud.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).