Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De regering van Sint Maarten kijkt uit naar het ontvangen van de broodnodige 39 miljoen gulden aan liquiditeitssteun die Nederland heeft toegezegd zo snel mogelijk aan Sint Maarten uit te betalen.

sxmpremierPremier Silveria Jacobs zei dat de fondsen de continuïteit van de salarisondersteuning van het Sint Maarten Stimulus and Relief Plan (SSRP) zullen waarborgen voor personen die nog steeds de subsidie op hun salaris ontvangen. Ze zei dat de regering via de media vernam dat het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de broodnodige steun aan het land zal betalen. Ze zegt dat de regering kennis heeft genomen van een brief die op 17 juni door staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan de voorzitter van de Tweede Kamer is gestuurd over zijn voornemen om de vijfde tranche uit te betalen.
,,Hoewel de regering dit besluit niet via officiële kanalen heeft ontvangen, staat in de brief dat Sint Maarten hard heeft gewerkt om goed bestuur te herstellen en doortastend genoeg heeft gehandeld om de succesvolle voortgang van het wederopbouwproject in de afgelopen weken te verzekeren”, zei Jacobs in een persbericht. ,,Ook een positief oordeel van de Royal Schiphol Group (RSG) met betrekking tot de door Sint Maarten genomen maatregelen is volgens de brief in overweging genomen.”

De regering blijft bij haar standpunt dat staatssecretaris Knops met steun van de Rijksministerraad oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de maatregel die is gebruikt om de broodnodige gelden uit te stellen, omdat Sint Maarten aan alle voorwaarden voor de vijfde tranche had voldaan. ,,Desalniettemin neemt deze recente beslissing de spanning weg die zou bestaan als personen de afgelopen twee maanden niet in staat waren hun geld te ontvangen om aan hun eigen verplichtingen te voldoen.”
Wat betreft de tweede uitvoeringsagenda heeft de Monitoring Commissie die is ingesteld om toezicht te houden op de uitvoering van het landhervormingspakket voor Sint Maarten geadviseerd om realistische deadlines te hanteren, aangezien sommige ministeries extra ondersteuning nodig hebben bij de coördinatie en uitvoering van de maatregelen. ,,Het is belangrijk dat de afgesproken deadlines in de uitvoeringsagenda’s realistisch en haalbaar zijn, gegeven de beschikbare middelen van de overheid. Zo hebben de regering van Sint Maarten en de Tijdelijke Arbeidsorganisatie (TWO) afgesproken dat de vastgestelde deadlines worden aangepast en opgenomen in de tweede uitvoeringsagenda, die van juli tot en met september 2021 wordt uitgevoerd.”