Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Ondanks de slechte financiële situatie op Sint Maarten was er in 2018 aandacht voor de rechtshandhaving. Dat staat in het onlangs verschenen rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) over de staat van de rechtshandhaving op Sint Maarten.

rechtshandhaving Wel gaat de aandacht te veel naar de politie en de gevangenis, terwijl er veel meer problemen zijn.
Er is de bereidheid om na het rampjaar 2017 niet alleen het land, maar ook de rechtsketen opnieuw op te bouwen, aldus de Raad. Versterking van de grenscontroles, de problemen in de gevangenis Point Blanche en de sluiting van jongerendetentiecentrum Miss Lalie waren de belangrijkste onderwerpen in 2018.
Tijdens de inspecties is gebleken dat de medewerkers erg betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de wederopbouw van de verschillende instellingen. De RvR heeft begrip voor de moeilijke situatie na orkaan Irma. Wel verloopt de besluitvorming traag door veel bestuurlijke overleggen en gebrek aan financiën.
De onderlinge regeling versterking grenstoezicht die met Nederland is gesloten was een van de positieve uitkomsten van het overleg over de wederopbouw. Hierin in onder andere extra bijstand van de Koninklijke Marechaussee afgesproken. Dit is belangrijk in het kader van het voorkomen van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensensmokkel en de instroom van illegale arbeiders.
Een van de punten waarop de Raad geen vooruitgang heeft waargenomen in 2018 is slachtofferhulp. De RvR wijst al jaren op het belang voor de gemeenschap, maar er zijn nog steeds geen stappen ondernomen om slachtoffers van misdaad beter te informeren en bij te staan bij onder andere het doen van aangifte. Dit zou het vertrouwen in de gerechtelijke instanties kunnen vergroten.
Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn bij de politie van Sint Maarten, bleven de problemen bij de Point Blanche-gevangenis in 2018 groot en waren zelfs door orkaan Irma groter geworden. De detentieomstandigheden voldeden nog steeds niet aan de internationale standaarden. Ook ontbreekt bij de gevangenis een goede werkomgeving. De RvR roept de regering op om met prioriteit ruimte vrij te maken op de begroting voor de aanpak van de gevangenis en hiervoor een realistisch plan op te stellen. Inmiddels zijn er enkele stappen gezet.
Het Miss Lalie Center (MLC) moest na orkaan Irma sluiten. In 2018 werden jongeren die een vaak ernstig misdrijf hadden gepleegd daardoor enkele dagen opgesloten in politiecellen en werden daarna heengezonden. De Raad maakt zich zorgen over de gevolgen voor de strijd tegen jeugdcriminaliteit, de jeugdrehabilitatie en de veiligheid in de samenleving.
Inmiddels zijn er stappen gezet voor heropening van het MLC. Minister Cornelius de Weever kondigde onlangs aan dat dit nog voor het nieuwe schooljaar zal gebeuren. De RvR stelt dat er na heropening nog veel zal moeten gebeuren om de effecten van de sluiting op het beeld dat is ontstaan bij de jeugd over de aanpak van criminaliteit ongedaan te maken.
Naast de politie en de detentiecentra zijn er meer organisaties die aandacht verdienen, aldus de RvR. Vaak is de huisvesting slecht, is er onderbezetting en ontbreken middelen. Maar ook deze organisaties, die niet met naam worden genoemd, maken onderdeel uit van de justitiële keten en de een kan niet zonder de ander, aldus het rapport. De regering zou daar meer aandacht voor moeten hebben. Positief is volgens de Raad dat er veel bereidheid is tot samenwerking en bijstand, tussen de eilanden en op Koninkrijksniveau. Dat kan alleen maar worden aangemoedigd, aldus de RvR.