Van onze correspondent
Kralendijk - Het College financieel toezicht (Cft) verzoekt het openbaar lichaam Saba (OLS) dringend om van alle overheidsdeelnemingen de jaarrekening over het jaar 2020 zo spoedig mogelijk aan te leveren.

sabafinTotdat dit gebeurd is, voldoet Saba op dit punt niet aan de Wet FinBES. Voor het overige is het college tevreden over het financiële beleid van het kleinste eiland van Caribisch Nederland.
Cft reageert op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) en geeft advies bij de derde begrotingswijziging (BW) 2021 van het OLS. Tot en met het tweede kwartaal is er sprake van een voorlopig positief resultaat van 0,5 miljoen dollar terwijl de goedgekeurde begroting uitgaat van een nulresultaat. Het Cft reageert over het algemeen positief op de voorgestelde wijzigingen in de derde BW 2021 omdat het verwachte saldo hierdoor niet verandert en nihil blijft. De voorgestelde wijzigingen bestaan voor 1,7 miljoen uit de aanwending van bijzondere uitkeringen en voor 1,1 miljoen aan beleidsaanpassingen in de reguliere begroting.
Tot en met het tweede kwartaal realiseerde Saba ongeveer de helft van de begrote baten voor 2021. De realisatie loopt daarmee volgens Cft in lijn met de begroting, afgezien van eventuele seizoenspatronen. De baten uit lokale heffingen bedroegen tot en met het tweede kwartaal 55 procent van de begroting. De baten aan havengelden, logeerbelasting en luchthaventoeslag/landingsgelden bleven achter ten opzichte van de begroting als gevolg van de coronacrisis. De realisatie van de lasten bedroeg tot en met het tweede kwartaal 47 procent van de begrote lasten voor 2021. Na afloop van het eerste kwartaal bedroeg dit 12 procent en Saba heeft daarmee de onderbesteding van het eerste kwartaal volgens Cft grotendeels ingehaald.
Saba heeft vier deelnemingen in vennootschappen. Het Cft beschikt inmiddels van alle deelnemingen over de jaarrekening 2019. Op basis van artikel 9 lid 9 van de Wet FinBES diende het Cft uiterlijk 1 juli 2021 ook te beschikken over de jaarrekening 2020 van deze deelnemingen. De deadline is inmiddels verstreken en het Cft ontving tot op heden alleen de jaarrekening 2020 van Saba Bank Resources nv en Obna Bank. Het Cft verzoekt dringend om de overige jaarrekeningen, inclusief controleverklaring, spoedig aan te leveren.