‘Ons solide financieel beheer van de laatste tien jaar werkt ons nu tegen’

Van onze correspondent
The Bottom - Het Bestuurscollege (BC) van Saba wijst in een brief aan de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer op de problematische financiële situatie van openbaar lichaam door het ontbreken van structurele financiering vanuit Den Haag.

sabaHet BC vraagt de leden van de commissie om de behoefte van Saba aan passende structurele financiële middelen en een hogere vrije uitkering opnieuw onder de aandacht te brengen bij de betrokken ministeries.
In de brief geeft het BC aan dat de huidige structurele financiering en de vrije uitkering onvoldoende zijn om de operationele kosten van de overheid te dekken en om de wettelijke taken uit te voeren.
In 2012 stelde een extern onderzoeksbureau een bovengrens en een ondergrens vast voor de vrije uitkering waarop de Nederlandse regering besloot om de ondergrens te hanteren. In 2015 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hetzelfde onderzoeksbureau gevraagd om het referentiekader voor de vrije uitkering te actualiseren. Het resultaat van deze beoordeling was dat deze moest worden verhoogd met 1,1 miljoen dollar en dat nog 1 miljoen moest worden toegevoegd om de wettelijke verplichtingen volledig te dekken. ,,Helaas heeft dit rapport niet geleid tot een aanpassing van uitkering”, aldus het BC in zijn brief.

Door het solide financiële beheer van Saba wist de lokale overheid het vertrouwen van verschillende ministeries te winnen, wat heeft geresulteerd in incidentele financiering. Deze fondsen maakten het mogelijk om achterstanden weg te werken en op verschillende gebieden ontwikkelingen in gang te zetten, maar het heeft ook zijn negatieve kanten. In 2014 investeerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 1,5 miljoen dollar in recycling. Saba werd echter verantwoordelijk gemaakt voor het beheer en onderhoud van de recyclingfaciliteit, wat de overheid opzadelt met extra kosten. Verder heeft Saba geld moeten lenen van Nederland om een aantal infrastructurele projecten uit te voeren ,,Het aflossen van deze leningen is al jaren een zware last voor ons budget en dat blijft zo.”
Het genereren van eigen inkomsten is voor Saba niet gemakkelijk vanwege de kleinschaligheid van het eiland en het ontbreken van inkomen genererende sectoren. Afgezien van de bijdragen van de Nederlandse overheid, wordt het eigen inkomen van Saba uitsluitend opgebracht door het beperkte toerisme en de bevolking, waarvan een groot deel onder de armoedegrens leeft.
De vrije uitkering van Saba wordt naar verluidt niet verhoogd vanwege de effecten die dit zou hebben op de andere twee Caribisch Nederlandse eilanden. Saba had vorig jaar een tekort van 0,6 miljoen dollar en de begroting voor 2021 vertoont een tekort van 1,3 miljoen dollar dat moet worden gecompenseerd uit de toch al lage reserves. Het meerjarenperspectief is zorgelijk. ,,Het lijkt erop dat onze sterke punten van solide financieel beheer en proactief zijn ons nu tegenwerken.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.