Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Saba heeft over 2019 een tegenvallend resultaat behaald met een tekort op de begroting van 620.000 dollar. Verwacht was een saldo van nihil. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2019. Het College financieel toezicht (Cft) geeft het openbaar lichaam ruimte om het tekort te compenseren.

cftsabaIn een brief aan het Bestuurscollege (BC) van Saba schrijft Cft-voorzitter Raymond Gradus dat het tekort over 2019 volgens de regels van de Wet financiën BES (FinBES) in 2020 en 2021 gecompenseerd moet worden. Maar door Covid-19 is dit ‘niet realistisch’ en daarom stemt het Cft in met het voorstel van het BC om het tekort in mindering te brengen op de algemene reserves.
Gradus geeft wel de boodschap mee dat dit geen gewoonte moet worden: ,,Het Cft adviseert wel om, zo nodig samen met het ministerie van BZK, verder te bezien in hoeverre het mogelijk is om ruimte te creëren in de toekomstige begrotingen zodat onverwachte tegenvallers opgevangen kunnen worden.”

Het tekort wordt veroorzaakt door een toevoeging van 560.000 dollar aan de pensioenvoorziening voor voormalige politieke gezagsdragers. Dat was nodig door een wijziging van de rekenrente. Het tekort was anders dus minimaal geweest.
Het financieel beheer op Saba is al jaren goed. De accountant gaf opnieuw een goedkeurende verklaring af. Toch zijn er zorgen over de houdbaarheid van de begroting en de financiële positie van het openbaar lichaam. ,,In hoeverre de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden in de toekomstige begrotingen van Saba dienen te worden opgenomen, is nog niet zeker. Daarnaast worden bepaalde personeelslasten voor functies die structureel van aard zijn, voorlopig nog gefinancierd door de hiervoor beschikbaar gestelde bijzondere uitkeringen.” In het met Nederland overeengekomen Saba Package moet gewerkt worden aan een structurele dekking, aldus het Cft.

Het Cft vindt net als vorig jaar dat de pensioenvoorziening van de Sabaanse overheid te veel onwenselijke schommelingen vertoont. Daarom is door een onafhankelijk adviseur onderzoek gedaan naar de regelgeving op de BES-eilanden. Het resultaat daarvan zal later worden gepubliceerd, maar Gradus dringt er alvast op aan de aanbevelingen op te volgen.
De pensioenvoorziening voor gezagsdragers wordt als een ‘midden risico’ gekwalificeerd, omdat Saba onvoldoende middelen heeft om in geval van nood uit te kunnen betalen. Het Ctt beveelt aan hiervoor een pensioenfonds op te richten. Een ander kritiekpunt is dat nog drie jaarrekeningen ontbreken over 2019 van overheidsdeelnemingen.
Saba had in 2019 hoger dan verwachte inkomsten uit de bijzondere uitkeringen (23,6 miljoen dollar), de vrije uitkering (9,8 miljoen) en lokale heffingen (1,1 miljoen). Er werd 500.000 dollar meer ontvangen aan bijzondere uitkeringen.
Daar staat een overschrijding van de lasten met 1,1 miljoen tegenover. De grootste post was goederen en diensten (13,4 miljoen), gevolgd door personeelslasten (8,3 miljoen) en 2,5 miljoen aan overige lasten. In totaal dus 24,2 miljoen dollar. Het Cft merkt op dat er in vijf jaar tijd vier keer zoveel wordt uitgegeven aan projecten en dat het aantal projecten ruim verdubbeld is. Een deel daarvan komt door herstelwerkzaamheden na orkaan Irma.
De vermogenspositie van Saba bedraagt eind 2019 nog 10,2 miljoen dollar. De solvabiliteit komt uit op 58 procent. De liquiditeitspositie is bijna verdubbeld van 21,5 miljoen dollar eind 2018 naar 40,9 miljoen een jaar later. De vrij beschikbare middelen zijn echter met 0,5 miljoen gedaald naar 2,8 miljoen dollar.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.