‘Jarenlang gewerkt met een skeletbudget’

Van onze correspondent

The Bottom - Het Openbaar Lichaam Saba heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een tekort van 621.000 dollar. Volgens het Bestuurscollege (BC) komt dit door het ontbreken van voldoende structurele financiering vanuit Nederland.

bestekortWel heeft de jaarrekening opnieuw een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Gedeputeerde Bruce Zagers bracht het slechte nieuws over het tekort afgelopen dinsdag tijdens een vergadering van het Centraal Comité. Zagers heeft Nederland al meerdere keren gewaarschuwd dat er uiteindelijk een tekort zou komen. Ook het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) en accountantskantoor Ernst and Young hebben hun zorgen over de financiële situatie van Saba eerder geuit.

De stijging van de operationele kosten, het dekken van structurele taken met incidentele financiering, capaciteitsproblemen en een toename van taken en verantwoordelijkheden. Dat zijn volgens Zagers de belangrijkste uitdagingen waarmee het BC in 2019 zich geconfronteerd zag. ,,Jarenlang hebben we gewerkt met een skeletbudget, op papier in evenwicht maar verre van realistisch. Alleen vanwege niet-structurele financiering en een zeer conservatief uitgavenbeleid was het tot nu toe mogelijk een jaar af te sluiten zonder negatief resultaat”, aldus Zagers.

Op het eerste gezicht lijkt de verhoging van de pensioenvoorziening voor voormalige politici de oorzaak te zijn. Deze uitgave van 556.000 dollar was niet begroot, maar valt buiten de controle van het openbaar lichaam en wordt ook niet gefinancierd met aanvullende inkomsten. Zagers zei dat deze kwestie de aandacht niet mag wegnemen van de echte budgettaire uitdagingen waarmee het openbaar lichaam wordt geconfronteerd. ,,Er is een investeringstekort van 100.000 dollar en we moesten een deel van onze renteloze leningen aflossen, ten bedrage van 440.000 dollar”, zo verklaarde Zagers, die eraan toevoegde dat deze uitgaven de beschikbare kasmiddelen uitputten. Saba informeert de Nederlandse regering al jaren over haar uitdagingen en het onvermogen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Het heeft steeds meer aanvullende, maar noodzakelijke, taken op zich moeten nemen op het gebied van sociale dienstverlening, volksgezondheid, openbare orde en veiligheid en beleid.

,,We hebben in de loop der jaren veel kansen benut om de overheidsorganisatie, de overheidsdiensten, de eilandinfrastructuur en de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren”, aldus Zagers. Het gebrek aan financiën is tweeledig. De vrije uitkering werd in 2012 vastgesteld op het absolute minimum dat nodig is om de wettelijke taken van de overheid uit te voeren en Saba is sinds het begin van de coronacrisis niet meer in staat om eigen inkomsten te genereren. Maar vanwege de prestaties van Saba op het gebied van financieel beheer, heeft het eiland renteloze leningen kunnen afsluiten om verschillende projecten uit te voeren. Zij zien nu dat op de andere eilanden dergelijke projecten worden gefinancierd met subsidies.

Zager hoopt dat de uitspraak van staatssecretaris Raymond Knops ‘meer voor meer’ snel zal reflecteren op de financiële situatie van Saba. ,,We hebben altijd te goeder trouw gehandeld en we zijn een transparante en meewerkende partner. We zijn in veel publicaties en debatten als het goede voorbeeld gebruikt als er over Caribisch Nederland en de landen in ons Koninkrijk gesproken werd. Deze onderscheidingen zijn mooi, maar ze lossen tot nu toe de financiële problemen niet op.”