Van een onzer verslaggevers

The Bottom/Willemstad

De Sabaanse overheid had over het voorgaande dienstjaar, 2019, een bedrag van 23,5 miljoen dollar aan lasten en 23,6 miljoen aan baten; en daarmee een overschot van 100.000 dollar.

sabaDat concludeert het College financieel toezicht (Cft) aan de hand van de vierde zogeheten Uitvoeringsrapportage 2019 van het openbaar lichaam Saba. Het eiland Saba is het kleinste deel van Caribisch Nederland, dat verder bestaat uit Bonaire en Sint Eustatius, en ook het kleinste van de Dutch Caribbean, met Curaçao, Aruba en Sint Maarten als autonome landen binnen het Koninkrijk.

De goedgekeurde laatste begrotingswijziging voor 2019 ging uit van een sluitende begroting met een baten- en lastenniveau van 23 miljoen dollar. Dat er toch een overschot van 0,1 miljoen is gerealiseerd, wordt vooral veroorzaakt door de ophoging van de vrije uitkering voor 2019 met circa 0,3 miljoen. De post onvoorzien is met ditzelfde bedrag opgehoogd, maar de extra middelen zijn niet aangewend.

,,Daartegenover staat dat onder meer de personeelslasten hoger uitvielen in het vierde kwartaal”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus. De uitgaven voor ambtelijk personeel komen over 2019 uit op circa 8 miljoen dollar (inclusief personeelslasten die worden gefinancierd uit de bijzondere uitkeringen). In de goedgekeurde begroting 2019 was 7,3 miljoen opgenomen voor de reguliere personeelslasten.

Deze begroting gaat overigens uit van gemiddeld 194 formatieplaatsen (fte), waarvan twee voor externe inhuur. Het verstrekte overzicht van personeel bij de Uitvoeringsrapportage toont aan dat er per eind december 186 fte werkzaam zijn voor de overheid van Saba. Het eiland heeft een bevolking van bijna 2.000 inwoners.

De Sabaanse inkomsten bestonden in 2019 uit de bijzondere uitkeringen (12,5 miljoen), de vrije uitkering (9,8 miljoen) en overige baten waaronder de lokale heffingen (1,3 miljoen). De aanwending van de bijzondere uitkeringen bestaat voor 3,7 miljoen uit projecten om de schade als gevolg van de orkanen te herstellen en voor circa 8,8 miljoen uit overige projecten waaronder het ‘solar park’-project, onderhoud van infrastructuur en onderwijshuisvesting.

In het vierde kwartaal heeft Saba additionele middelen voor bijzondere projecten ontvangen. Deze gelden betreffen onder meer de Regio Envelop-gelden voor de werkzaamheden bij de haven (13,8 miljoen), het convenant onderwijshuisvesting Saba (2,3 miljoen) en het project ‘Good Governance 2019’ (1,4 miljoen). Deze bijzondere uitkeringen zullen grotendeels in 2020 worden aangewend.

De liquiditeitspositie van Saba bedraagt ultimo december 40,4 miljoen dollar. Op basis van de door Saba gepresenteerde overzichten is 37 miljoen geoormerkt voor bijzondere uitkeringen en 0,7 miljoen als beklemde vrije uitkering. ,,Hierdoor resteert een saldo van 3,5 miljoen aan vrij besteedbare middelen, een stijging ten opzichte van het saldo ultimo september van 2,9 miljoen”, concludeert het Cft.