Met een doodgraverstem kondigt de minister van Justitie een crisisperiode af in ons gevangeniswezen. In paniek worden dan maatregelen genomen die wijzen op Zuid-Amerikaanse toestanden. De door Nederland bekostigde nieuwbouw en uitgevoerd door een twijfelachtige Noord-Amerikaanse firma hebben gefaald. Wat is de fundamentele bezinning op de gewenste mate van punitiviteit van de strafrechtpleging? De bezinning op het gebruik van de vrijheidsstraf vloeit niet slechts voort uit de aanzienlijke kosten die hiermee gemoeid zijn. Onze gevangenis is sedert jaren een bron van doffe ellende. Het gevangenisbeleid kan niet gebaseerd zijn op paniek en een ad hoc beleid. De gemeenschap maakt zich terecht zorgen over de gang van zaken, waardoor de onveiligheidsgevoelens toenemen. Zoals indertijd de enquêtecommissie van de Staten naar voren hebben gebracht dient een splitsing te komen in het gevangeniswezen: jeugdigen, kort gestraften, vrouwen en langgestraften. Wij moeten in gedachten houden dat bij het uitblijven van een adequate reactie op strafbaar gedrag, de kans bij jeugdigen naar ernstige vormen van criminaliteit alleen groter wordt. Een beleid kan niet gebaseerd zijn op paniek en kortzichtigheid in het gevangeniswezen. Straks zit heel Curaçao in een crisisstemming.

Johan Oldenboom, Curaçao