Van onze correspondent
Oranjestad - Het Arubaanse Openbaar Ministerie (OM) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor processen-verbaal. Een verbalisant mag in bepaalde onderzoeken een proces-verbaal anoniem ondertekenen. Deze richtlijn treedt per 8 augustus in werking.

OMArubaDe Arubaanse procureur-generaal (PG) Bote ter Steege heeft de nieuwe richtlijn vastgesteld. Het OM legt in een persbericht uit wat de reden van de nieuwe richtlijn is. Opsporingsdiensten doen soms onderzoeken die dusdanig gevoelig van aard zijn, dat het voor de verbaliserende opsporingsambtenaren van belang is dat zij anoniem blijven. In een kleine gemeenschap zoals Aruba kan de naam van een verbalisant onder een proces-verbaal tot repercussies leiden voor die verbalisant of voor zijn of haar familieleden. De PG heeft besloten om de verbalisant in bescherming te nemen door met aanvullende regels te komen over de wijze waarop processen-verbaal voortaan dienen te worden ondertekend.
De PG heeft ook een nieuwe richtlijn vastgesteld voor zedendelicten. Deze richtlijn is al op 4 juli in werking getreden. Zedendelicten worden door het OM ernstige schendingen genoemd van de lichamelijke en geestelijke integriteit van een persoon. Een zedenzaak heeft een diepe impact op het leven van een slachtoffer en van andere betrokkenen. Zulke zaken leiden ook vaak tot grote maatschappelijke onrust in Aruba. Het OM moet in de verschillende fases van een opsporingsonderzoek rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Een opsporingsonderzoek is altijd gericht op het vinden van de waarheid, aldus het OM. Dat vraagt om grote zorgvuldigheid tijdens het onderzoek, bij de vervolging en tijdens de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf. Die zorgvuldigheid bij de waarheidsvinding is de voornaamste reden voor het opstellen van de richtlijn.
In de richtlijn over zedendelicten staan de uitgangspunten van een opsporingsonderzoek en de verschillen bij een minderjarig en bij een meerderjarig slachtoffer. Ook staan de strafeisen per categorie vermeld en een lijst met factoren of omstandigheden die van invloed zijn op de strafeis.
In het algemeen zijn richtlijnen bedoeld om uitgangspunten en kaders vast te stellen waaraan een onderzoek moet voldoen. ,,Voor een succesvolle vervolging is het van groot belang dat richtlijnen worden toegepast”, aldus het OM. Dat geldt in het bijzonder voor zedenzaken.