Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba moet vóór 24 juni aan het College Aruba financieel toezicht (CAft) alsnog duidelijk maken hoe ze het financieringstekort gaat aanpakken. Zo niet, dan zal het College de Rijksministerraad (RMR) informeren. Een aanwijzing kan het gevolg zijn.

F17 ARU caft dreigt Aruba aanwijzingDat staat in een brief die het CAft afgelopen vrijdag via minister Xiomara Maduro (MEP) van Financiën naar de Arubaanse ministerraad heeft gestuurd. Het College is niet te spreken over de reactie van de Arubaanse regering op hun advies over de begroting. De begroting van Aruba voldoet nog steeds niet aan de normen van de Landsverordening Aruba financieel toezicht. Bovendien stelt het College dat de reactie van de minister enkele dagen te laat was. Minister Maduro had op 24 mei de reactie moeten geven, maar het College ontving deze pas op 27 mei. En die reactie is inhoudelijk ‘onvoldoende’, stelt het CAft.

Aruba neemt de normen van de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) onvoldoende in acht, concludeert het CAft. Het financieringstekort blijft dit jaar 236 miljoen florin, waardoor de schuld onnodig verder toeneemt. ,,De houdbaarheid van de overheidsfinanciën van Aruba raken nog verder uit het zicht”, stelt het College op een harde manier. Ondanks forse economische groei in 2021 en 2022, gaat de regering nog steeds uit van een tekort van 236 miljoen florin. Wil de regering in 2023 tot een overschot komen, dan moeten er zo spoedig mogelijk maatregelen worden genomen.

Het CAft heeft de Arubaanse regering elf aanbevelingen gegeven. De post goederen en diensten moet met minimaal 39 miljoen worden verlaagd. Serlimar moet het probleem met de heffing en inning oplossen en het Land Aruba mag het tekort van het afvalverwerkingsbedrijf niet aanvullen. De 12,6 procent salariskorting blijft gehandhaafd. De personeelskosten mogen maximaal 417 miljoen florin zijn, zoals is afgesproken in het protocol. Het verlagen van de loonbelasting moet worden gecompenseerd met een andere belastingverhoging. De compliance moet verbeteren. De bezuinigingen in de zorg moeten worden ingevoerd. Er moet meer duidelijkheid komen over de begroting van de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV). Het CAft adviseert om geen apart begrotingsfonds voor het compenseren van de eigen bijdrage op te richten. De investering van 16 miljoen florin in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) moet beter worden onderbouwd. In de meerjarenbegroting moet de economische groei worden opgenomen. Volgend jaar wordt de btw ingevoerd en die opbrengst moet in de meerjarenbegroting worden vermeld. De teveel uitgekeerde loonsubsidie (78 miljoen florin) moet worden teruggevorderd en ook in de meerjarenbegroting worden opgenomen.

Volgens het CAft heeft de minister van Financiën alleen voldoende gereageerd op de aanbeveling over de loonsubsidie, de reactie op de overige aanbevelingen is niet voldoende. Het College stelt dat de regering sinds 2018 wordt gevraagd om de uitgaven te beheersen. ,,De oplossingen die de regering aandraagt, zijn niet structureel en lossen de risico’s voor de begroting niet op.” Het College valt erover dat er afspraken met Aruba zijn gemaakt om zo snel mogelijk een plan te presenteren om de aanbevelingen op te volgen. Het CAft wil worden geïnformeerd over de stappen die worden gezet. De Algemene Ziektekostenverzekeraar (AZV) moet jaarlijks 60 miljoen florin bezuinigen. ,,Ondanks herhaalde verzoeken heeft Aruba deze bezuinigingen niet doorgevoerd en het is niet duidelijk hoe Aruba dit wel wil gaan doen. Het CAft ziet ook vertraging bij het invoeren van de eigen bijdrage en bij het invoeren van de positieve lijst genees- en verbandmiddelen.

Minister Maduro heeft op dezelfde dag dat het CAft met de nieuwe deadline kwam, via een videoboodschap gereageerd. Daarin zegt de bewindsvrouw dat de regering een Nota van Wijziging heeft ingediend bij het parlement. Ook geeft ze een uitgebreide uitleg waarom de post goederen en diensten is toegenomen.