Van onze correspondent
Den Haag - Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is vooralsnog niet erg verontrust over de plannen voor woningbouw op de voormalige Plantage Bolivia op Bonaire.

De JongeHij vertrouwt erop dat het Bestuurscollege (BC) de plannen zorgvuldig zal bestuderen en de juiste beslissing zal nemen met inachtneming van de natuurwaarde van het gebied.
De Jonge sluit woningbouw niet bij voorbaat uit, blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Bovendien is de waarde van de natuur beperkt door jarenlange verwaarlozing. Het gebied is grotendeels kaal gegraasd door geiten en ezels, schrijft hij.
Belangrijk in de antwoorden van De Jonge is het feit dat er, ondanks de vele berichten die de ronde doen, nog altijd geen concreet plan bestaat voor woningbouw in het gebied. Dit herhaalt de minister bij veel vragen van de PvdD: ,,Op dit moment is er een ontwikkelingsplan in voorbereiding.” Zodra dat (voor)ontwerp er is, zal het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) beslissen of het kan worden gedeeld met de buitenwereld.
De Jonge was deze zomer op werkbezoek op Bonaire en heeft toen ook Bolivia bezocht. Hij wilde dit met eigen ogen zien voor hij de vragen van de PvdD, die in mei zijn gesteld, zou beantwoorden. De minister verzekert de vragenstellers dat rekening zal worden gehouden met de natuur, waarbij het Natuur- en Milieubeleidsplan leidend is. Zo zal nauwlettend worden toegezien op het voorkomen van schade aan het koraal.
De minister wil niet vooruitlopen op een beslissing van het BC. Mochten de natuurwaarden daarin onvoldoende worden beschermd dan kan hij een zienswijze indienen. Pas als die niet (geheel) wordt overgenomen valt een aanwijzing te overwegen. Nu al dreigen met een (proactieve) aanwijzing is ongewenst, omdat het OLB ‘een behoorlijke mate van beleidsvrijheid toekomt’.
Zo nodig reactief met een aanwijzing komen is ook beter voor de natuur, aldus De Jonge: ,,Het gebruik van dat instrument verdient de voorkeur boven het geven van een proactieve aanwijzing, omdat een reactieve aanwijzing tot gevolg heeft dat het (nieuwe) ontwikkelingsplan deels of geheel niet in werking treedt. In dat geval herleeft de huidige bestemming, waarin de natuurwaarden afdoende zijn beschermd.”
De Jonge corrigeert de PvdD ook op enkele punten. Zo is Bolivia niet de enige natuurcorridor van Bonaire, want er is ook ‘een brede robuuste corridor van het terrassenlandschap rond Rincon naar de zoutpannen in het zuiden’. En maar een gedeelte van de plantage is onderdeel van een ‘Important Bird Area’ (IBA), waarbij de minister opmerkt dat dit sowieso geen wettelijke status heeft. Wel heeft Bonaire bepaald dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden in het IBA-gebied die dit nadelig beïnvloeden.
Zoals gezegd is de natuurwaarde van plantage Bolivia door begrazing volgens de minister veel minder groot dan de vragenstellers doen voorkomen, eraan toevoegend: ,,Als stiltegebied met weinig licht vertegenwoordigt het echter zeker een grote waarde. De potentiële natuurwaarde, met goed actief beheer is nog veel groter. Het is de afgelopen decennia echter flink verwaarloosd.”
Ondanks recente voorbeelden van onjuiste procedures, de vragenstellers noemen Chogogo en Ocean Oasis, vertrouwt De Jonge erop dat het BC in het geval van Plantage Bolivia correct zal opereren. ,,Ik hecht erg aan het voeren en volgen van de juiste procedures. Voor zover mij bekend is zal dat bij de voorgenomen ontwikkeling van de Plantage Bolivia ook gebeuren.”