Van onze correspondent
Kralendijk - De nieuwe toeristenbelastingverordening voor Bonaire met het amendement, dat door een meerderheid van stemmen in de eilandsraad is aangenomen, gaat in per 1 juli 2022. Na het inwinnen van juridisch advies is de conclusie van het bestuurscollege (BC) dat het proces juist is verlopen.

Schermafbeelding 2022 03 03 om 13.50.50De verordening en het amendement die samen een nieuwe toeristenbelasting voor Bonaire vaststellen, zijn met een meerderheid van stemmen aangenomen in de eilandsraadvergadering van 12 april jongstleden. Nadat er over de verordening en het amendement gestemd was, rezen er vragen over het proces en of dit correct is verlopen, De inwoners van het eiland zijn bang dat familie en vrienden die op bezoek komen de dupe worden van de nieuwe regeling en de griffier van de eilandsraad, Shuzelle Martha Pieter, stuurde op 22 april een brief aan gezaghebber Edison Rijna met het advies de eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening van Bonaire opnieuw te agenderen in de eerstvolgende besluitvormende vergadering ‘ter bekrachtiging van hetgeen wat vastgesteld dient te worden’. ,,Ik kom tot dit advies nadat uit onderzoek is gebleken dat het voorstel dat ter besluitvorming aan de eilandsraad is gesteld niet expliciet genoeg was en juridisch ruimte overlaat voor interpretatie”, zo schreef de griffier.

Naar aanleiding hiervan is juridisch advies ingewonnen en hieruit is volgens het BC gebleken, dat het gevolgde proces juist is. De gezaghebber als voorzitter van de eilandsraad en de griffier hebben inmiddels de nieuwe verordening en het amendement ondertekend waarna beide zijn gepubliceerd, onder andere op de website www.konsehoinsular.com. Met het amendement wordt de toeristenbelasting vastgesteld op 75 per bezoek. Kinderen tot en met 12 jaar en ingezetenen van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen betalen tien dollar per persoon per keer. In het oorspronkelijke voorstel werd gesproken over respectievelijk vijftig en tien dollar per jaar. De algemene klacht is dat de nieuwe toeristenbelasting voor toeristen niets uitmaakt of zelfs gunstiger is. Maar wie wekelijks tussen de eilanden moet reizen is op jaarbasis al snel zo’n vijfhonderd dollar extra kwijt en familie en vrienden die op bezoek komen hebben ook opeens te maken met een flinke kostenpost. Voor passagiers van cruiseschepen, gaat de nieuwe belasting van tien dollar per persoon op 1 januari 2023 in.