Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Na de Rondetafelconferentie over de herstart van de Centrale Dialoog hebben de deelnemers een protocol getekend waarin afspraken zijn vastgelegd.

bondialoogHet is volgens de overheid, ondernemers en vakbonden ‘een gezamenlijke opdracht’ om via de dialoog bij te dragen aan ‘een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire’. De eerste vergadering is op 31 januari.
Op korte termijn moet de dialoog op gang worden gebracht ‘op basis van wederzijds respect en integriteit’. Het Openbaar Lichaam Bonaire zegt toe hiervoor de financiën beschikbaar te stellen en het Rijk zal het secretariaat verzorgen. De nieuwe dialoog is ook opgenomen in het Bestuursakkoord tussen Bonaire en het kabinet.
Het overleg tussen de sociale partners, dat formeel wordt voorgezeten door de gezaghebber, kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Rijksoverheid. Verder wordt er over de inhoud van de beraadslagingen niets naar buiten gebracht zonder instemming van de partijen. Ook wordt er niet gestemd over de inhoud van de onderwerpen.
In de praktijk zullen de overleggen worden geleid door een onafhankelijke ‘technisch voorzitter’. Alleen als die er niet is zal de gezaghebber de voorzittershamer overnemen. De Centrale Dialoog komt minstens zes keer per jaar bij elkaar.
De partijen in de dialoog zijn het OLB, vakcentrale Usibo, werkgeversorganisaties BBE, Bonhata en BHG en de Kamer van Koophandel. Zij vaardigen ieder een vaste deelnemer af. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aanwezig met een adviseur. De andere deelnemers mogen en andere ministeries mogen, afhankelijk van de agenda, ook ‘een beperkt aantal’ adviseurs meebrengen.