Van een onzer verslaggevers
The Bottom - Het bestuurscollege van Saba heeft in een brief aan de Nederlandse staatssecretaris van Fiscale Zaken en Belastingen Marnix van Rij bezwaar gemaakt tegen de nieuwe belastingmaatregelen per 1 januari 2022.

BES BezwaarDe maatregelen zouden een nadelige invloed hebben op de koopkracht van de inwoners van de eilanden en druisen volgens het bestuurscollege in tegen de ambities in het Bestuursakkoord.
In de brief aan Van Rij, waarvan ook een afschrift is gestuurd aan staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen, stelt het bestuurscollege ‘verbaasd’ te zijn over de eenzijdig doorgevoerde loon- en inkomstenbelastingmaatregelen voor Caribisch Nederland. Deze maatregelen zijn vooraf niet met het Openbaar Lichaam Saba besproken.
De fiscale maatregelen komen op een moment dat de inflatie stijgt. Ook zijn de tijdelijke maatregelen voor verlaging van de prijzen voor elektriciteit en internet afgelopen. Als gevolg hiervan gaan de kosten van levensonderhoud drastisch omhoog. ,,Deze opeenstapeling van tegenslagen resulteert in een forse verlaging van het besteedbaar inkomen en staat in schril contrast met de verhoging van het wettelijk minimumloon met 10 procent.”
Het argument dat de belastingvrije voet en de overige maatregelen zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat volgens het bestuurscollege niet op en strookt ook niet met de aanpak van andere ministeries. Als voorbeeld worden het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid (SZW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) genoemd. SZW heeft het minimumloon niet naar beneden bijgesteld op basis van de cijfers van het CBS. En ook het ministerie van BZK heeft de vrije uitkering niet verlaagd op basis van de CBS-cijfers.
Het bestuurscollege heeft het ‘dringende verzoek’ gedaan aan staatssecretaris Van Rij om de nieuwe belastingmaatregelen te heroverwegen en in lijn te brengen met de ambitie van de Nederlandse regering om de kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland tot een acceptabel niveau terug te brengen.
,,De ambities in het Bestuursakkoord van de nieuwe Nederlandse regering om de zeer hoge kosten van levensonderhoud te verlagen en armoede op de eilanden uit te bannen zijn positief. De nieuwe belastingmaatregelen druisen in tegen deze ambities”, zegt Saba-commissaris voor Financiën Bruce Zagers.