Door Behnaz Hasanzadah en Arne Kattouw
De belastingadviseur adviseert over de opzet en uitbreiding van de activiteiten van een onderneming in de snel veranderende wereld, wijzigingen in de markten en (fiscale) regelgeving. Uiteraard heeft hij daarbij oog voor de totale kosten (inclusief de belasting) voor de onderneming. De laatste jaren krijgt zijn vakgebied de nodige aandacht van de media en de overheid. Zo zijn in Europa bijvoorbeeld recent regels geïntroduceerd op basis waarvan een intermediair (tussenpersoon) in Nederland een bestuurlijke geldboete van maximaal 830.000 euro riskeert indien niet wordt voldaan aan een meldingsplicht van zogenaamde agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies. Wat houdt deze meldingsplicht precies in en voor wie geldt deze plicht? Nog belangrijker is dat deze nieuwe regels gevolgen kunnen hebben voor investeerders op Curaçao met zakelijke belangen in Europa.

Mandatory Disclosure-richtlijnhasanzadah
De Mandatory Disclosure-richtlijn van de Europese Unie (hierna: de Richtlijn) is op 25 juni 2018 in werking getreden. De Richtlijn dient uiterlijk op 1 januari 2020 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd te worden maar werkt terug tot 25 juni 2018. Het voornaamste doel van de Richtlijn is om de werking van de interne markt te verbeteren door het gebruik van agressieve fiscale planning te bestrijden. Daarnaast dienen de bepalingen in de Richtlijn voor een afschrikeffect te zorgen. In principe zullen de belastingdiensten van de EU-lidstaten deze informatie eens per kwartaal automatisch uitwisselen met de andere EU-lidstaten.

Agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies
Ingevolge de Richtlijn dienen intermediairs de nationale belastingautoriteiten te informeren over agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies in Europa. Niet iedere grensoverschrijdende belastingconstructie dient te worden gemeld. Het gaat ten eerste om een constructie in meer dan één lidstaat of een lidstaat en een derde land. Daarnaast dient de grensoverschrijdende structuur specifieke kenmerken te bevatten die een sterke indicatie geven dat er sprake is van wat wordt aangeduid als agressieve fiscale planning (een constructie). In de Richtlijn zijn deze specifieke kenmerken toegelicht. Als voorbeeld hiervan wordt genoemd een constructie die tot gevolg heeft dat hoog belaste inkomsten worden omgezet in inkomsten die lager worden belast of van belasting zijn vrijgesteld.

kattouwInhoud meldingsplicht
Indien een agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie wordt geadviseerd, moet dit worden gemeld bij de belastingautoriteit. Bij de melding moet onder andere worden vermeld wie de intermediair is, wie de betrokken belastingplichtigen zijn en een samenvatting van de inhoud van de belastingconstructie. De melding dient gedaan te worden binnen dertig dagen vanaf het moment dat de agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie voor implementatie beschikbaar is of voor implementatie gereed is.

Begrip intermediair
Een intermediair in de zin van deze Richtlijn is een persoon die een agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie bedenkt, aanbiedt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert. Dit geldt ook voor iemand die - gelet op de feiten en omstandigheden - weet of redelijkerwijs kon weten dat hij heeft toegezegd rechtstreeks of via andere personen hulp, bijstand of advies te verstrekken met betrekking tot een dergelijke agressieve grensoverschrijdende constructie. Daarnaast dient de intermediair te voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden: (a) fiscaal inwoner zijn van een lidstaat, (b) beschikken over een vaste inrichting in een lidstaat, (c) opgericht zijn in of onder de toepassing van de wetten vallen van een lidstaat, of (d) ingeschreven zijn bij een beroepsorganisatie in een lidstaat.
Veelal zal de belastingadviseur de meldingsplicht hebben. Echter door de ruime formulering van het begrip intermediair kunnen ook medewerkers van trustkantoren, notarissen, advocaten en accountants een meldingsplicht hebben. Daarbij heeft wel iedere intermediair het recht bewijs te leveren dat hij of zij niet wist en redelijkerwijs niet kon weten dat hij of zij bij een agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie betrokken was. Daarnaast is het mogelijk dat de meldingsplicht verlegd wordt naar de belastingplichtige. Dit is mogelijk wanneer er geen intermediair is of wanneer er sprake is van een intermediair met een wettelijk verschoningsrecht.

Heeft de Richtlijn gevolgen voor Curaçao?
De Richtlijn kan gevolgen hebben voor intermediairs op Curaçao die betrokken zijn bij een grensoverschrijdende belastingconstructie. Indien een intermediair op Curaçao ingeschreven staat bij een beroepsorganisatie in Europa, kan de intermediair in principe vallen onder het bereik van de Richtlijn. Een Curaçaose belastingadviseur die aangesloten is bij bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs kan een meldingsplicht hebben. Dit geldt eveneens voor notarissen, accountants en advocaten aangesloten bij een Nederlandse beroepsorganisatie. Ook indien er een andere (Europese) intermediair betrokken is, blijft de Curaçaose intermediair een meldingsplicht hebben. Echter, indien kan worden aangetoond dat een andere (Europese) intermediair reeds heeft voldaan aan de meldingsplicht, dan hoeft de Curaçaose intermediair niet te melden. De meldingsplicht kan ook worden verlegd naar de belastingplichtige op Curaçao die van de constructie profiteert indien er geen intermediair in Europa betrokken is en de intermediair op Curaçao niet verplicht is om te melden. Het is dus voor investeerders op Curaçao die zakelijke belangen in Europa houden belangrijk om te realiseren dat hun belastingadviseur (of een andere intermediair) in Europa een meldingsplicht zou kunnen hebben of dat deze wellicht verlegd wordt naar hem.
De internationale belastingheffing staat met deze regeling weer in de schijnwerpers en uiteraard beoogt deze nieuwe regelgeving alleen agressieve grensoverschrijdende constructies te bestrijden. Het is echter wel goed om te beseffen dat niet alleen belastingadviseurs risico lopen bij fiscale advisering, maar ook notarissen, medewerkers van trustkantoren, accountants en advocaten. Daarnaast kan door de verlegging de belastingplichtige/investeerder te maken krijgen met de meldingsplicht. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Wilt u meer weten over de uitwerking van de meldingsplicht en of deze gevolgen heeft voor uw situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Behnaz Hasanzadah en Arne Kattouw zijn werkzaam bij Grant Thornton Dutch Caribbean op Curaçao.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).