Van regering en individuele ministers ‘geen gehoor’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directie van het Curaçao Medical Center (CMC Exploitatie) blijft het herhalen: het ministerie van Gezondheid (GMN) kent stelselmatig een ontoereikend zorgbudget voor het ziekenhuis toe.

CMCEr worden onvoldoende middelen vrijgemaakt, volgens CMC onder meer omdat besparingen die op macroniveau in de zorgsector in zijn algemeen gerealiseerd hadden moeten worden vanaf 2020 niet zijn gehaald.
Over de zorgbudgetten 2019-2020 en 2021 lopen hoger beroepsprocedures bij de bestuursrechter. Het zorgbudget 2022 is - negen maanden na het begin van het jaar - nog niet eens vastgesteld. Zoals het Antilliaans Dagblad gisteren aan de hand van een door de directie uitgegeven persbericht berichtte, geeft het CMC er de voorkeur aan in overleg met de minister van GMN (Dorothy Pietersz-Janga van MFK) en van Financiën (haar partijgenoot Javier Silvania) te komen tot een oplossing, in plaats van te procederen, maar vindt naar eigen zeggen ‘vooralsnog geen gehoor’.
De ministeries van GMN, Financiën én Justitie (Shalten Hato, eveneens MFK) bieden evenmin een oplossing voor de door CMC gemaakte kosten van covidzorg (circa 15 miljoen gulden, waarvan 4,8 miljoen is betaald in maart 2021) en van de ‘onverzekerden’ (ongeveer 16,7 miljoen tot eind juli 2022).CMC wijst erop niet zelf te hebben besloten te voorzien in covidzorg en het ziekenhuis draagt naar eigen zeggen ook geen verantwoordelijkheid voor het grote aantal niet-gedocumenteerde inwoners die onverzekerd zijn, aan wie CMC in verband met de wettelijke zorgplicht echter wél zorg moet verlenen. De directie heeft hier herhaaldelijk, voor het laatst nog begin juni 2022, aandacht voor gevraagd. Op een hele reeks brieven die naar de regering gestuurd zijn over het zorgbudget, de covidzorg en de gemaakte kosten voor onverzekerden, heeft het ziekenhuis naar eigen zeggen ‘tot op heden geen enkele reactie mogen ontvangen’.
En dan is er ook de kwestie van de dienstverleningsovereenkomst tussen CMC en ADC (Analytisch Diagnostisch Centrum; het voormalige landslaboratorium), waar nog geen definitieve oplossing voor is, hoewel overheids-nv ADC wel begonnen is met het - met terugwerkende kracht - verlagen van eerdere facturen. De kern van de problemen echter, waaronder dat er een wachtlijst is voor electieve zorg, is naar de mening van CMC Exploitatie dat de diverse regeringen van het Land Curaçao sinds de opening medio november 2019 van CMC verwachten zorg te verlenen zonder dat daarvoor een kostendekkend zorgbudget voor bvz-verzekerden (basisverzekering ziektekosten) beschikbaar wordt gesteld.
Met inmiddels een aandeel van zo’n 98 procent bvz-verzekerden op de totale populatie, conform de jaarrekening 2021 van Sociale Verzekeringsbank SVB, draagt de regering daar het overgrote deel van de verantwoordelijkheid voor. CMC is er immers niet voor zichzelf, zo redeneert de directie, maar voor de bevolking.Voor een sluitende begroting van CMC was het cruciaal en zelfs een randvoorwaarde dat er vanaf de transitieperiode op macroniveau additioneel tussen de 70 tot 80 miljoen bespaard zou worden op de kosten: van geneesmiddelen, medisch specialisten, buitenlandse uitzendingen en laboratoria. De SVB heeft hiervoor een taakstellende opdracht gekregen van de overheid. En de Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector (TFMZ), onder leiding van Caryl Monte, heeft deze besparingen begroot op 72,3 miljoen vanaf 2020. De SVB heeft intern een eigen analyse gemaakt van de mogelijke besparingen en kwam volgens het CMC uit op een bedrag van 83 miljoen.
Door verschillende factoren zijn deze besparingen op macroniveau echter nooit gerealiseerd, met als gevolg dat het nieuwe ziekenhuis sinds de opening niet beschikt over een toereikend zorgbudget; een zorgbudget dat de hogere operationele kosten, zoals begroot in de business case van CMC - met een second opinion van de overheidsaccountants van Soab - volledig kan dekken. CMC is inmiddels een paar jaar verder en vooralsnog is er niets veranderd in het door de SVB toegekende zorgbudget enerzijds, en de door CMC geleverde zorgprestaties anderzijds. De situatie is zelf verslechterd, want de ‘onderdekking’ is momenteel nog groter dan een jaar geleden.
Als gevolg van deze onderdekking kent CMC per eind juli 2022 een bij elkaar opgeteld verlies van 148,4 miljoen. Er staat 104,5 miljoen open aan crediteuren, waarvan de grootste crediteur CMC Vastgoed (HNO Vastgoed & Beheer nv) is; wat op termijn een groot risico voor de patiëntenzorg gaat opleveren aangezien CMC Vastgoed op deze manier niet in staat is om de vereiste reserves op te bouwen ten behoeve van preventief en correctief onderhoud, alsmede de benodigde vervangingsreserves voor medische apparatuur over zeven tot twaalf jaar.
De directie van CMC Exploitatie spreekt daarom intussen van een ‘onhoudbare situatie’. Stichting Overheidsaccountantsbureau Soab heeft in een (voorlopig) advies van oktober 2021 over de kwestie van het zorgbudget van sociale verzekeraar SVB aan CMC Exploitatie, geconcludeerd dat er sprake van ‘een dermate materiële discrepantie’ tussen enerzijds het door de SVB aan het CMC toegekende zorgbudget en anderzijds de werkelijke omvang van de door het CMC geleverde zorgprestaties, dat de continuïteit van de electieve zorg op het spel stond (en staat).