CBCS: Financiële sector heeft schok pandemie veerkrachtig doorstaan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De vooruitzichten voor de financiële sector van de monetaire unie (Curaçao en Sint Maarten) waren en blijven ‘voorzichtig tot licht negatief’.

CBCS2 CopyDat heeft Centrale Bank CBCS op basis van het gepubliceerde Financial Stability Report (FSR) bekendgemaakt. Het FSR staat uitvoerig stil bij de lokale banksector, het verzekeringswezen en de pensioenfondsen en hoe ze er momenteel voorstaan.
‘Banksector doorstaat pandemiestorm; CBCS blijft waakzaam met vooruitzichten’, zegt de Centrale Bank over de bankbedrijven op Curaçao en Sint Maarten. ‘Verzekeringssector bleek bestand tegen pandemie; Vooruitzichten: CBCS bezorgd over toenemende kwetsbaarheid’, luidt het oordeel over de verzekeringsmaatschappijen. En ‘Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel; Aanvullende aanpassingen nodig voor meer duurzaamheid pensioensector’, zegt de CBCS over deze sector.
,,Financiële instellingen doen er goed aan de ontwikkelingen te blijven volgen en toereikende maatregelen te nemen om weerstand te bieden tegen een mogelijk aanhoudende economische neergang”, aldus de Centrale Bank.
Het FSR gaat in op een reeks ontwikkelingen die als bestaande of potentiële risico’s voor de financiële stabiliteit in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten worden beschouwd. Onder meer: ,,Ongeacht het economisch herstel in de loop van 2021 blijven de macro-economische risico’s toenemen, waardoor de economische vooruitzichten naar de neerwaartse zijde overhellen; de hoge overheids- en huishoudschulden gepaard met hoge werkloosheidscijfers kunnen de bestaande kwetsbaarheden aanwakkeren; wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen en stijgende energieprijzen jagen de inflatie verder aan; geopolitieke risico’s vergroten de kans op correcties op de financiële markten; en de algemene winstgevendheid van de financiële sector blijft onder verhoogde druk staan.” Daarnaast zijn er nog andere risico’s, vervolgt de CBCS. ,,Zoals het afbouwen van risico’s door correspondentbanken, latent kredietrisico en onderlinge verwevenheid.” En het is als gevolg daarvan dat de vooruitzichten van de CBCS voor de financiële sector van de monetaire unie ‘voorzichtig tot licht negatief’ blijven.
Tot de komende projecten van de Centrale Bank ter bevordering van de financiële stabiliteit behoren de invoering van een depositogarantiestelsel, de vaststelling van een realistischer actuarieel rentekader, de opstelling van metriekgegevens voor de woningmarkt en de herziening van de beleggingsregel.
,,De CBCS streeft naar een permanente actualisering van haar macroprudentiële beleidsinstrumenten, waarbij zij ernaar streeft de institutionele weerbaarheid te verbeteren, de hefboomwerking te verminderen, de cycliciteit te beheersen en de concentratierisico’s te beperken.”
Het Financial Stability Report is een uitbreiding van de jaarlijkse publicaties van de CBCS. De Centrale Bank beoogt naar eigen zeggen ‘op transparante wijze inzicht te verschaffen en kennis te delen’ om de gemeenschap, de regeringen en de financiële sector beter te informeren over de gesteldheid van het financiële stelsel van de monetaire unie. ,,Deze heeft de schok van de pandemie veerkrachtig doorstaan.”
Het FSR geeft een breed beeld van de risico’s en kwetsbaarheden die van invloed zijn op de financiële sector van de monetaire unie. ,,Diepgaande analyses en stresstests werpen een nieuw licht op de sterke punten, risico’s en uitdagingen voor de binnenlandse financiële bemiddelaars.”
De bevindingen in dit rapport zijn aan de hand van open gedachtewisselingen met stakeholders in de financiële sectoren van Curaçao en Sint Maarten geëvalueerd en bijgesteld.

  • ‘Solvabiliteit banken stabiel’
  • ‘Verzekeringssector solide’

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem een online abonnement op de krant.