‘Pas termijnen voor jaarrekening aan voor beter resultaat’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) lijkt te grijpen naar wat de organisatie zelf een ultimum remedium, oftewel laatste redmiddel noemt, namelijk een aanpassing aanbrengen in de termijnen in het proces om te komen tot een goedgekeurde jaarrekening.

RvADat staat in het net op de website geplaatste advies over de jaarrekening 2019. De RvA constateert, samen met de andere partijen in het proces, zoals de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), dat in alle jaren na 10-10-‘10 geen goedkeurende verklaring afgegeven kon worden voor de jaarrekeningen en dat geen enkele jaarrekening tijdig ingediend kon worden omdat sprake is van ‘een gebrekkige financiële beheersing bij de overheid’.
‘Een laatste redmiddel’, omdat het financieel beheer eigenlijk gewoon op orde moet zijn, zo vindt de RvA. Maar tegelijkertijd geeft de raad in overweging om het jaarrekeningproces, en de op dit moment geldende termijnen voor de verschillende stappen, met de daarbij betrokken actoren, door te lichten. Want: ,,Als steeds weer geconstateerd wordt dat bepaalde stappen niet tijdig worden afgerond, dan zou het kunnen zijn dat de volgorde van het doorlopen van bepaalde stappen in het jaarrekeningproces niet efficiënt is, maar ook dat bepaalde termijnen voor het realiseren van die stappen niet realistisch zijn. Als voorbeeld kan worden genoemd het feit dat alle overheidsentiteiten vóór 30 april van het jaar volgend op het verslagjaar hun jaarrekening bij het ministerie van Financiën moeten indienen, wil het ministerie van Financiën volgens de wet de administratie op 30 april afsluiten zodat SOAB op haar beurt efficiënt de jaarrekeningcontrole kan verrichten.” Het doorlichten van de verschillende termijnen betekent niet per definitie dat de uiteindelijke einddatum voor de Staten ter vaststelling van de jaarrekening verschoven wordt. ,,Onderlinge verschuiving in stappen en termijnen kan ook resulteren in oplossing van (een deel van) het probleem”, zo suggereert de RvA.
De regering wordt dan ook door de RvA gevraagd om in overleg met de bij het jaarrekeningproces betrokken actoren, de stappen die in dit proces worden doorlopen en de termijnen, zoals opgenomen in de wet, tegen het licht te houden en waar nodig eventuele wijzigingen in het jaarrekeningproces door te voeren om de gewenste resultaten te bereiken.
Het ultimum remedium wordt ingezet nadat de RvA constateert: ,,Sinds het ontstaan van het land Curaçao verleent het parlement van Curaçao reeds tien jaar achter elkaar opeenvolgende regeringen decharge op basis van jaarrekeningen die fundamentele gebreken vertonen. De noodzakelijke verbetering is volgens de raad op korte termijn niet in zicht. Dat moge in de eerste paar jaar van het ontstaan van het Land te tolereren zijn geweest, het is echter niet normaal, en het mag nóóit een gewoonte worden dat decharge wordt verleend op basis van door de controlerende organen afgekeurde jaarrekeningen. Door het vorenstaande wordt het systeem van de ministeriële verantwoordelijkheid dat als het ware het staatsrechtelijk fundament vormt voor de verwezenlijking van de democratische controle op het openbaar bestuur structureel uitgehold.”